post-image

Các đối tượng thông dụng trong JavaScript

Đối tượng Date Đối tượng Date được sử dụng trong những tình huống chúng ta muốn làm việc với ngày tháng hoặc giờ. Để tạo một đối tượng, chúng ta sử dụng một trong 4 cú pháp sau: Cú pháp 1: Câu lệnh trên sẽ tạo một đối tượng Date() với thời gian hiện tại.

post-image

Thiết kế hướng đối tượng trong JavaScript

Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết này sẽ trình bày căn bản về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách JavaScript mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor),

post-image

3 cách định nghĩa lớp trong JavaScript

Javascript là một ngôn ngữ hướng đối tượng rất linh hoạt khi nói đến cú pháp. Trong bài này sẽ trình bày 3 cách để định nghĩa và khởi tạo một đối tượng trong Javascript. Ngay cả khi bạn đã chọn cho mình một cách sử dụng yêu thích nhất, bài viết này vẫn sẽ

post-image

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Một đối tượng là một tập hợp có liên quan với nhau giữa dữ liệu hoặc các chức năng (việc này thường được thể hiện với các biến và hàm – chúng được gọi là các thuộc tính và phương thức khi được đưa vào trong các đối tượng.) Hãy làm việc với một ví

post-image

Truyền tham chiếu và tham trị trong JavaScript

Trong JavaScript, tất cả các tham số của hàm mặc định được truyền như là giá trị. Điều này có nghĩa là JavaScript sao chép giá trị của các biến mà bạn truyền tới hàm vào biến cục bộ. Bất cứ sự thay đổi nào mà bạn thực hiện trên biến cục bộ trong hàm

post-image

Coding Convention làm việc với hàm trong JavaScript

Coding conventions là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình nhằm làm cho code dễ đọc, dễ hiểu, do đó dễ quản lý, bảo trì hơn.Coding conventions có những cái chung và cái riêng tuỳ ngôn ngữ, tuỳ cộng đồng, nhưng hầu hết được công nhận và đi theo bởi đa số các

post-image

Giá trị trả về và gọi hàm trong JavaScript

Giá trị trả về Khi hàm kết thúc quá trình thực thi, nó có thể trả về giá trị cho nơi gọi hàm bằng cách sử dụng từ khóa return. Ví dụ về giá trị trả về đơn giản: Ví dụ này tạo hàm tên là multiplyNums với giá trị đầu vào được gán cho

post-image

Đối số của hàm trong JavaScript

Đối số truyền vào hàm được đặt trong cặp ngoặc đơn của định nghĩa hàm. Dưới đây là ví dụ về cách dùng đối số: Ví dụ tiếp theo có hai đối số: Thao tác gọi hàm đơn giản như sau:  Một trong những điểm khác biệt giữa Javascript và các ngôn ngữ khác là

post-image

Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối lệnh (bao gồm nhiều câu lệnh) được sử dụng để thực hiện một công việc nhất định. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một hàm để tính lương của nhân viên, một hàm để tính tổng số tiền của hoá đơn, một hàm để tính chặng đường đi của một

post-image

Mảng 2 chiều trong JavaScript

Ở bài trước, mình đã cùng các bạn tìm hiểu về Mảng 1 chiều. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về Mảng 2 chiều trong JavaScript. Nhưng trên thực tế, JavaScript lại không hỗ trợ Mảng 2 chiều. Và cách thường sử dụng để xử lý dữ liệu trong mảng 2 chiều là tạo thêm 1

post-image

Mảng 1 chiều trong JavaScript

Mảng là gì? Mảng là một loại biến đặc biệt, được dùng để lưu trữ nhiều giá trị. Trong các trường hợp mà chúng ta cần lưu trữ một danh sách các giá trị, chẳng hạn như danh sách khách hàng, danh sách sản phẩm, danh sách cấu hình… thì mảng là một lựa chọn

post-image

Vòng lặp While và Do – While trong JavaScript

Vòng lặp while sẽ thực thi đoạn mã bên trong nó nếu điều kiện đưa ra là đúng. Cú pháp của vòng lặp while: Trong đó: Điều kiện tiếp diễn là điều kiện của vòng lặp. Nếu điều kiện đúng thì đoạn mã bên trong thân vòng lặp sẽ được thực thi. Nếu điều kiện sai

post-image

Vòng lặp For trong JavaScript

Thỉnh thoảng, ta cần phải lặp lại một khối các câu lệnh nào đó nhiều lần. Để làm được điều này, Javascript đã cung cấp cho chúng ta vòng lặp. Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về vòng lặp nhé. Vòng lặp Vòng lặp là một cấu trúc lập

post-image

Câu lệnh Switch – Case trong JavaScript

Lệnh Switch Lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Lệnh switch trong JavaScript Sử dụng lệnh switch để chọn một trong số nhiều khối mã được thực thi. Cú pháp Dưới đây là cách hoạt động của lệnh: Biểu thức (expression) switch

post-image

Câu lệnh điều kiện If – Else trong JavaScript

Lệnh If – else Các lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau căn cứ vào các điều kiện khác nhau. Các lệnh điều kiện Bạn thường rất hay sử dụng viết mã, khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau đối với các quyết định (điều

post-image

Toán tử trong JavaScript

Một toán tử là gì? Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 3 + 6 là bằng 9. Tại đây 3 và 6 là các operands – toán hạng và ‘+’ được gọi là operator – toán tử. JavaScript hỗ trợ các kiểu toán tử sau: Toán tử số học Toán tử so sánh (hoặc quan hệ) Toán

post-image

Biến trong JavaScript

Các biến là phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, phải hiểu những điều cơ bản của biến trước khi đi sâu vào ứng dụng. Bài viết này sẽ trình bày đôi nét về biến trong Javascript. Biến là gì ? Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có

post-image

Kiểu dữ liệu trong JavaScript

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có cấu trúc dữ liệu dựng sẵn, nhưng mỗi ngôn ngữ thường có những kiểu cấu trúc dữ liệu khác nhau. Bài viết này sẽ có gắng liệt kê những kiểu dữ liệu dựng sẵn trong Javascript và những thuộc tính của chúng; chúng có thể được dùng