post image

Node.js là gì?

Giới thiệu Node.js là một nền tảng (Platform) phát triển độc lập được xây dựng ở trên JavaScript Runtime của Chrome. Chúng ta có thể xây dựng được các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng mở rộng. Node.js được xây dựng và phát triển từ năm 2009, bảo trợ bởi công