post image

String trong JavaScript

Cũng giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có một phương tiện để đại diện cho văn bản bằng các chuỗi(String). Mô tả cơ bản chỉ là, String là văn bản. Mô tả theo kỹ thuật thì chuỗi là một tham chiếu tập hợp các ký tự Unicode được sắp xếp