post image

Nguyên tắc đồng bộ và bất đồng bộ trong JavaScript

Giới thiệu Bài viết này sẽ chia sẻ một số nguyên tắc cơ bản nhằm giúp mọi người có thể hiểu được cách hoạt động của đồng bộ và bất đồng bộ trong JavaScript. Hiểu một cách đơn giản thì đồng bộ hay chính xác là xử lý đồng bộ là code sẽ được chạy