post image

Default Parameter trong JavaScript

Giới thiệu Trong nhiều trường hợp, khi định nghĩa một hàm chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho tham số (Default Parameter) trong hàm để khi hàm được gọi nếu không có giá trị nào truyền vào cho các tham số này thì giá trị mặc định của chúng sẽ được sử dụng.

post image

Spread Operator trong JavaScript

Giới thiệu Spread Operator có cú pháp giống với Rest Paraterter tuy nhiên cả hai có ý nghĩa khác nhau. Rest Paramter được sử dụng khi khai báo hàm, ngược lại Spread Operator được sử dụng trong các câu lệnh, biểu thức hoặc khi gọi hàm. ES6 cung cấp một toán tử mới gọi là

post image

Rest Parameter trong JavaScript

Giới thiệu Rest Parameter trong ES6 giúp chúng ta có thể định nghĩa một hàm với số lượng tham số có thể thay đổi tuỳ ý. Hay nói theo cách khác khi chúng ta không biết chắc chắn số lượng tham số cần có của một hàm chúng ta có thể sử dụng rest parameter.

post image

Arrow Function là gì?

1. Giới thiệu Arrow function là một trong những tính năng mới rất hay của ES6. Việc sử dụng đúng cách arrow function giúp code trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Vì vậy, trong bài viết này mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về arrow function trong JavaScript, cũng như biết cách sử

post image

Truyền tham chiếu và tham trị trong JavaScript

Trong JavaScript, tất cả các tham số của hàm mặc định được truyền như là giá trị. Điều này có nghĩa là JavaScript sao chép giá trị của các biến mà bạn truyền tới hàm vào biến cục bộ. Bất cứ sự thay đổi nào mà bạn thực hiện trên biến cục bộ trong hàm

post image

Giá trị trả về và gọi hàm trong JavaScript

Giá trị trả về Khi hàm kết thúc quá trình thực thi, nó có thể trả về giá trị cho nơi gọi hàm bằng cách sử dụng từ khóa return. Ví dụ về giá trị trả về đơn giản: Ví dụ này tạo hàm tên là multiplyNums với giá trị đầu vào được gán cho

post image

Đối số của hàm trong JavaScript

Trong bài viết này, các bạn cũng mình sẽ tìm hiểu về Đối số của hàm trong JavaScript. Đối số truyền vào hàm được đặt trong cặp ngoặc đơn của định nghĩa hàm. Dưới đây là ví dụ về cách dùng đối số: Ví dụ tiếp theo có hai đối số: Thao tác gọi hàm

post image

Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối lệnh (bao gồm nhiều câu lệnh) được sử dụng để thực hiện một công việc nhất định. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một hàm để tính lương của nhân viên, một hàm để tính tổng số tiền của hoá đơn, một hàm để tính chặng đường đi của một