post image

Câu lệnh continue trong JavaScript

Giới thiệu Câu lệnh continue trong JavaScript được sử dụng để bỏ qua luồng điều khiển của chương trình và lần lặp hiện tại của vòng lặp để chuyển sang lần lặp tiếp theo. Dễ hiểu hơn, continue sẽ bỏ qua toàn bộ đoạn mã phía dưới để nhảy đến lần lặp tiếp theo. Cú pháp của

post image

Câu lệnh break trong JavaScript

Giới thiệu Câu lệnh break trong JavaScript được sử dụng để dừng vòng lặp ngay lập tức và chuyển đến câu lệnh tiếp theo. Nếu break được sử dụng trong vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ thoát khỏi vòng lặp ở bên trong. Với cấu trúc điều khiển switch-case, break dùng để kết thúc 1 case.

post image

Toán tử ba ngôi trong JavaScript

Chào các bạn. Ở các bài viết trước, chúng ta đã cùng với nhau tìm hiểu hai câu lệnh điều kiện căn bản trong JavaScript là If – else và Switch – case. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách nữa để gán giá trị cho một biến dựa theo điều

post image

Câu lệnh Switch – Case trong JavaScript

Câu lệnh switch – case trong JavaScript dùng để xác định một danh sách các trường hợp và trong mỗi trường hợp sẽ có một đoạn mã, khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp đó sẽ được thực thi. Câu lệnh switch Lệnh switch được sử

post image

Câu lệnh điều kiện If – else trong JavaScript

Câu lệnh điều kiện If – else trong JavaScript được sử dụng để kiểm tra một biểu thức điều kiện nào đó có đúng hay không, nếu đúng thì thực thi những câu lệnh bên trong khối lệnh if và ngược lại nếu sai thì nó sẽ bỏ qua những câu lệnh đó. Cùng tìm hiểu