Câu lệnh Switch - Case trong JavaScript

Câu lệnh Switch – Case trong JavaScript

Câu lệnh switch – case trong JavaScript dùng để xác định một danh sách các trường hợp và trong mỗi trường hợp sẽ có một đoạn mã, khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp đó sẽ được thực thi.

Câu lệnh switch

Lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Câu lệnh switch – case trong JavaScript

PowerShell Switch Statement - Javatpoint

Sử dụng lệnh switch để chọn một trong số nhiều khối mã được thực thi.

Cú pháp

switch(biểu thức) {
 case giá trị 1:
  // khối lệnh sẽ được thực thi
  break;
 case giá trị 2:
  // khối lệnh sẽ được thực thi
  break;
 default:
  // khối lệnh mặc định sẽ được thực thi nếu không chọn được trường hợp nào
 }Code language: JavaScript (javascript)

Dưới đây là cách hoạt động của lệnh:

 • Biểu thức (expression) switch được đánh giá chỉ một lần.
 • Giá trị của biểu thức được so sánh với các giá trị tương ứng với mỗi case (trường hợp).
 • Nếu khớp với case nào, khối mã thuộc case đó sẽ được thực thi.

Ví dụ

Phương thức getDay() trả về ngày trong tuần dưới dạng một số nằm giữa 0 và 6. (Chủ nhật = 0, Thứ hai = 1, Thứ ba = 2, v.v)

Sử dụng các con số chỉ ngày trong tuần để tính toán ra tên thường gọi:

switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  day = "Chủ Nhật";
  break;
 case 1:
  day = "Thứ hai";
  break;
 case 2:
  day = "Thứ ba";
  break;
 case 3:
  day = "Thứ tư";
  break;
 case 4:
  day = "Thứ năm";
  break;
 case 5:
  day = "Thứ sáu";
  break;
 case 6:
  day = "Thứ bảy";
  break;
}Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả sẽ là:

Thứ năm

Từ khóa break

Khi trình thông dịch (interpreter) mã JavaScript gặp từ khóa break, nó thoát ra khỏi khối switch.

Điều này sẽ làm ngừng thực thi thêm các mã và các case bên trong khối.

Lưu ý: Khi tìm thấy một case (trường hợp) phù hợp, và công việc được thực hiện, đó là lúc cần dừng lại. Sẽ không cần kiểm tra thêm các case khác nữa.

Từ khóa default

Từ khóa default chỉ định mã sẽ thực thi nếu kết quả của biểu thức (expression) không phù hợp với case (trường hợp) nào:

Ví dụ

Phương thức getDay() trả về ngày trong tuần dưới dạng một con số nằm giữa 0 và 6.

Nếu hôm nay không là Thứ bảy (6) và cũng không là Chủ nhật (0), sẽ một thông báo mặc định:

switch (new Date().getDay()) {
 case 6:
  text = "Today is Saturday";
  break;
 case 0:
  text = "Today is Sunday";
  break;
 default:
  text = "Looking forward to the Weekend";
}Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả của text sẽ là:

Looking forward to the Weekend

Đôi khi, trong một khối switch, bạn sẽ muốn các trường hợp khác nhau sử dụng một khối mã giống nhau, hoặc không còn lựa chọn nào ngoài một mặc định chung.

Lưu ý: Các trường hợp (case) có thể chia sẻ cùng một khối mã, và trường hợp mặc định (default) không phải là trường hợp cuối cùng trong một khối switch.

Ví dụ

switch (new Date().getDay()) {
 case 1:
 case 2:
 case 3:
 default:
  text = "Looking forward to the Weekend";
  break;
 case 4:
 case 5:
  text = "Soon it is Weekend";
  break;
 case 0:
 case 6:
  text = "It is Weekend";
}Code language: JavaScript (javascript)

Lưu ý: Nếu mặc định không phải là các trường hợp cuối cũng trong khối switch, hãy nhớ kết thúc nó với một từ khóa break.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận