post image

Câu lệnh throw trong JavaScript

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các câu lệnh throw trong JavaScript. Ở bài viết trước, bạn đã học cách xử lý ngoại lệ bằng cách sử dụng câu lệnh try…catch trong JavaScript. Câu lệnh try…catch xử lý ngoại lệ theo cách tiêu chuẩn do JavaScript cung cấp. Tuy nhiên, bạn có

post image

Câu lệnh try…catch…finally trong JavaScript

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về câu lệnh try…catch…finally để xử lý ngoại lệ trong JavaScript thông qua các ví dụ dưới đây. Trước khi tìm hiểu về cách xử lý ngoại lệ trong JavaScript thì bạn cần biết ngoại lệ là gì trong lập trình. Ngoại lệ là gì? Định nghĩa: