post image

Câu lệnh continue trong JavaScript

Giới thiệu Câu lệnh continue trong JavaScript được sử dụng để bỏ qua luồng điều khiển của chương trình và lần lặp hiện tại của vòng lặp để chuyển sang lần lặp tiếp theo. Dễ hiểu hơn, continue sẽ bỏ qua toàn bộ đoạn mã phía dưới để nhảy đến lần lặp tiếp theo. Cú pháp của

post image

Câu lệnh break trong JavaScript

Giới thiệu Câu lệnh break trong JavaScript được sử dụng để dừng vòng lặp ngay lập tức và chuyển đến câu lệnh tiếp theo. Nếu break được sử dụng trong vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ thoát khỏi vòng lặp ở bên trong. Với cấu trúc điều khiển switch-case, break dùng để kết thúc 1 case.

post image

Vòng lặp forEach trong JavaScript

Trong JavaScript, để có thể duyệt mảng thì forEach là một hàm rất hay. Vậy hàm forEach trong JavaScript cụ thể là như thế nào và cách sử dụng nó ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. 1. Đặt vấn đề Xét một ví dụ đơn giản : ” Tính tổng của mảng numbers = [1,2,3,4,5,6]” .

post image

Vòng lặp While và Do – While trong JavaScript

Vòng lặp while sẽ thực thi đoạn mã bên trong nó nếu điều kiện đưa ra là đúng. Cú pháp của vòng lặp while: Trong đó: Điều kiện tiếp diễn là điều kiện của vòng lặp. Nếu điều kiện đúng thì đoạn mã bên trong thân vòng lặp sẽ được thực thi. Nếu điều kiện sai

post image

Vòng lặp For trong JavaScript

Thỉnh thoảng, ta cần phải lặp lại một khối các câu lệnh nào đó nhiều lần. Để làm được điều này, JavaScript đã cung cấp cho chúng ta vòng lặp. Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về vòng lặp, cụ thể là vòng lặp for trong JavaScript nhé. Vòng