post image

HTML Block và Inline Element

Giới thiệu Các phần tử trong HTML được phân chia làm 2 loại: Block-Level element (phần tử khối) và Inline element (phần tử nội tuyến). Block-level Element Các Block-level element (phần tử khối) khi hiển thị trên trình duyệt chúng sẽ tự động thêm các ngắt dòng (line break) vào phía trước và phía sau nó. Danh sách tất cả các Block-level element (theo mặc

post image

Table trong HTML

Giới thiệu Thẻ table trong HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng (hàng * cột). Có thể có nhiều cột trong một hàng. Các thẻ table trong HTML được sử dụng để quản lý việc bố cục trang web. Ví dụ: Phần tiêu đề, thanh điều hướng, nội dung trang,

post image

Thẻ trích dẫn trong HTML

Giới thiệu Đôi khi trên trang web của chúng ta cần trích dẫn nội dung từ một nguồn khác, giống như trích dẫn trong các bài báo. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ trích dẫn trong HTML. Ví dụ về trích dẫn: Đây là trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm

post image

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Giới thiệu HTML cung cấp một số thẻ đặc biệt để xử lý văn bản. Ngoài việc hiển thị văn bản trong HTML theo cách thông thường, bạn có thể sử dụng các thẻ định dạng văn bản trong HTML để làm cho văn bản trên website trông nổi bật hơn. Ví dụ về định

post image

Thẻ style trong HTML

Giới thiệu Thẻ style trong HTML có tác dụng xác định thông tin về CSS cho tài liệu HTML. Nội dung bên trong thẻ style chỉ định các phần tử HTML sẽ hiển thị như thế nào đối với trình duyệt. Mỗi tài liệu HTML có thể chứa nhiều thẻ style. Tuy nhiên, nó thường được

post image

Thẻ form trong HTML

Phần tử <form> Form trong HTML thường được sử dụng để thu thập dữ liệu đầu vào của người sử dụng. Phần tử <form> định nghĩa một Form trong HTML: Các phần tử trong form có thể chứa các các kiểu phần tử khác nhau như các ô nhập dữ liệu (textboxes), các ô cho người dùng

post image

Sử dụng HTML Entity

HTML Entity Có một vài ký tự đặc biệt mà nếu nó xuất hiện trong một tài liệu HTML có thể gây hiểu nhầm cho bộ máy phân tích nguồn HTML (HTML source parser), chẳng hạn ký tự “nhỏ hơn” ( < ), khi gặp ký tự này bộ máy phân tích HTML có hiểu nhầm là nó đang bắt gặp một

post image

Chú thích trong HTML

Giới thiệu Chú thích trong HTML là những đoạn mã mà khi trình duyệt gặp phải chúng thì trình duyệt sẽ bỏ qua (điều đó đồng nghĩa với việc những đoạn mã này tàng hình đối với trình duyệt, mặc cho nó đúng hay sai cú pháp thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc hiển

post image

Thẻ tạo danh sách ul, ol, li trong HTML

Giới thiệu Phần tử danh sách (list) được sử dụng rất thường xuyên trong một tài liệu web bằng HTML. Trong một trang web thường người ta sử dụng các phần tử danh sách rất nhiều, chẳng hạn như menu, danh sách những thông tin nào đó,…v…v…đều được tạo ra bởi các thẻ tạo danh

post image

Thẻ hiển thị hình ảnh img trong HTML

Giới thiệu Khi truy cập trang web, bạn sẽ thường xuyên thấy rất nhiều hình ảnh đủ mọi kích thước và vị trí trên trang. Hình ảnh trong trang web HTML sẽ giúp nội dung phong phú hơn cũng như tăng tính thẩm mỹ cho trang. Có 3 định dạng ảnh thường dùng trên các trang web: