Câu lệnh return trong JavaScript

Câu lệnh return trong JavaScript

Trong lập trình, việc nhận giá trị trả về và sử dụng nó để thực thi các yêu cầu từ chương trình là điều cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh return trong JavaScript để xem công dụng của nó như thế nào nhé!

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Câu lệnh return trong JavaScript

Câu lệnh return trong JavaScript

Khi một câu lệnh return được gọi trong một hàm, thì việc thực thi hàm này sẽ bị dừng lại. Nếu được chỉ định, một giá trị đã cho sẽ được trả về trong hàm gọi. Nếu biểu thức bị bỏ qua, thay vào đó, undefined sẽ được trả về.

return expression;
Code language: JavaScript (javascript)

Các hàm có thể trả về:

 • Giá trị nguyên thủy (chuỗi, số, boolean, v.v.)
 • Các kiểu đối tượng (mảng, đối tượng, hàm, v.v.)

Không bao giờ trả lại bất cứ gì nằm trên một dòng mới mà không sử dụng dấu ngoặc đơn. Đây là một câu hỏi khó hiểu về JavaScript và kết quả sẽ là undefined. Cố gắng luôn sử dụng dấu ngoặc đơn khi trả về nội dung nào đó trên nhiều dòng.

Câu lệnh return trong JavaScript
function foo() {
  return 
   1;
}

function boo() {
  return (
   1
  );
}

foo(); --> undefined
boo(); --> 1Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ về câu lệnh return trong JavaScript

Câu lệnh return trong JavaScript

Hàm sau đây trả về bình phương của tham số số truyền vào x, trong đó x là một số.

function square(x) {
   return x * x;
}Code language: JavaScript (javascript)

Hàm sau đây trả về tích của các đối số của nó, arg1 và arg2.

function myfunction(arg1, arg2){
   var r;
   r = arg1 * arg2;
   return(r);
}Code language: JavaScript (javascript)

Khi một hàm trả về giá trị, giá trị đó có thể được gán cho một biến bằng cách sử dụng toán tử gán (=).

Trong ví dụ bên dưới, hàm trả về bình phương của tham số. Khi hàm kết thúc, giá trị của nó là giá trị trả về. Giá trị sau đó được gán cho biến bình khác.

function square(x) {
  return x * x;
}
  
let squared2 = square(2); // 4Code language: JavaScript (javascript)

Nếu không có câu lệnh return rõ ràng, có nghĩa là hàm thiếu từ khóa return, hàm sẽ tự động trả về undefined

function square(x) {
  let y = x * x;
}
  
let squared2 = square(2); // undefinedCode language: JavaScript (javascript)

Dừng hàm/chương trình trong JavaScript bằng return

Câu lệnh return trong JavaScript có tác dụng kết thúc hàm và trả lại giá trị kết quả sau quá trình xử lý hàm, do đó chúng ta có thể sử dụng câu lệnh return trong JavaScript để dừng hàm/chương trình.

Ví dụ:


function sum (arr){
 if (arr.length == 0){

  return;
 } else {

  // code


 }
}Code language: JavaScript (javascript)

Ở ví dụ trên, nếu mảng truyền vào hàm là một mảng rỗng, không chứa bất kỳ phần tử nào. Khi chương trình gọi hàm, sẽ kiểm tra số lượng phần tử của mảng trước. Do mảng rỗng nên số lượng phần tử bằng 0. Chương trình sẽ chạy vào trong thân hàm if trên.

Vì bên trong chỉ có mỗi câu lệnh return và dấu ; để ngắt câu lệnh. Chương trình sẽ hiểu rằng hàm này sẽ không được thực thi nữa và dừng hàm thực thi.

Kết luận

Trên đây là khái niệm về câu lệnh return trong JavaScript, đi kèm với một số ví dụ cơ bản về câu lệnh return. Chúc bạn luôn học tập tốt.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/PHP/.NET TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận