post image

Giới thiệu về Canvas

Được thêm vào trong phiên bản HTML5, Canvas hỗ trợ việc vẽ đồ họa trên giao diện web nhờ sử dụng JavaScript. Ví dụ như bạn có thể thực hiện việc vẽ các hình hay đoạn thẳng hoặc đường gấp khúc tùy ý, tô màu cho hình, chèn ảnh, hoặc thêm ứng dụng chuyển động

post image

Các đối tượng thông dụng trong JavaScript

Đối tượng Date Đối tượng Date được sử dụng trong những tình huống chúng ta muốn làm việc với ngày tháng hoặc giờ. Để tạo một đối tượng, chúng ta sử dụng một trong 4 cú pháp sau: Cú pháp 1: Câu lệnh trên sẽ tạo một đối tượng Date() với thời gian hiện tại.

post image

Thiết kế hướng đối tượng trong JavaScript

Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết này sẽ trình bày căn bản về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách JavaScript mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor),

post image

3 cách định nghĩa lớp trong JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ hướng đối tượng rất linh hoạt khi nói đến cú pháp. Trong bài này sẽ trình bày 3 cách để định nghĩa và khởi tạo một lớp trong JavaScript. Ngay cả khi bạn đã chọn cho mình một cách sử dụng yêu thích nhất, bài viết này vẫn sẽ hữu

post image

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Một đối tượng là một tập hợp có liên quan với nhau giữa dữ liệu hoặc các chức năng (việc này thường được thể hiện với các biến và hàm – chúng được gọi là các thuộc tính và phương thức khi được đưa vào các đối tượng trong JavaScript) Hãy làm việc với một

post image

Truyền tham chiếu và tham trị trong JavaScript

Trong JavaScript, tất cả các tham số của hàm mặc định được truyền như là giá trị. Điều này có nghĩa là JavaScript sao chép giá trị của các biến mà bạn truyền tới hàm vào biến cục bộ. Bất cứ sự thay đổi nào mà bạn thực hiện trên biến cục bộ trong hàm

post image

Coding Convention làm việc với hàm trong JavaScript

Coding convention là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình nhằm làm cho code dễ đọc, dễ hiểu, do đó dễ quản lý, bảo trì hơn.Coding convention có những cái chung và cái riêng tuỳ ngôn ngữ, tuỳ cộng đồng, nhưng hầu hết được công nhận và đi theo bởi đa số các

post image

Giá trị trả về và gọi hàm trong JavaScript

Giá trị trả về Khi hàm kết thúc quá trình thực thi, nó có thể trả về giá trị cho nơi gọi hàm bằng cách sử dụng từ khóa return. Ví dụ về giá trị trả về đơn giản: Ví dụ này tạo hàm tên là multiplyNums với giá trị đầu vào được gán cho

post image

Đối số của hàm trong JavaScript

Trong bài viết này, các bạn cũng mình sẽ tìm hiểu về Đối số của hàm trong JavaScript. Đối số truyền vào hàm được đặt trong cặp ngoặc đơn của định nghĩa hàm. Dưới đây là ví dụ về cách dùng đối số: Ví dụ tiếp theo có hai đối số: Thao tác gọi hàm

post image

Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối lệnh (bao gồm nhiều câu lệnh) được sử dụng để thực hiện một công việc nhất định. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một hàm để tính lương của nhân viên, một hàm để tính tổng số tiền của hoá đơn, một hàm để tính chặng đường đi của một