Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML được sử dụng để thêm kiểu vào một phần tử, chẳng hạn như màu sắc, phông chữ, kích thước, v.v.

Ví dụ:

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML

Thiết lập kiểu cho một phần tử HTML có thể được thực hiện với thuộc tính style.

Thuộc tính style trong HTML có cú pháp như sau:

<tagname style="property:value;">Code language: HTML, XML (xml)

Thuộc tính là thuộc tính CSS. Giá trị là một giá trị CSS.

Màu nền

Thuộc tính background-color trong CSS xác định màu nền cho một phần tử HTML.

Đặt màu nền cho một trang thành màu xanh da trời:

<body style="background-color:powderblue;">
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>Code language: HTML, XML (xml)

Đặt màu nền cho hai phần tử khác nhau:

<body>
<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>
</body>Code language: HTML, XML (xml)

Màu văn bản

Thuộc tính CSS color xác định màu văn bản cho một phần tử HTML:

Ví dụ:

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>Code language: HTML, XML (xml)

Phông chữ

Thuộc tính font-family CSS xác định phông chữ được sử dụng cho một phần tử HTML:

Ví dụ:

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>Code language: HTML, XML (xml)

Cỡ chữ

Thuộc tính font-size CSS xác định kích thước văn bản cho một phần tử HTML:

Thí dụ:

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>Code language: HTML, XML (xml)

Căn chỉnh văn bản

Thuộc tính text-align CSS xác định căn chỉnh văn bản theo chiều ngang cho một phần tử HTML:

Thí dụ:

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>Code language: HTML, XML (xml)

Tóm tắt

  • Sử dụng thuộc tính style để tạo kiểu cho các phần tử HTML
  • Sử dụng background-color cho màu nền
  • Sử dụng color cho màu văn bản
  • Sử dụng font-family cho phông chữ văn bản
  • Sử dụng font-size cho các kích thước văn bản
  • Sử dụng text-align để căn chỉnh văn bản

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận