Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuộc tính NaN trong JavaScript thông qua một số ví dụ dưới đây.

NaN trong JavaScript là gì?

Trong JavaScript, NaN là viết tắt của Not a Number. Nó đại diện cho một giá trị không phải là một số hợp lệ. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem một số được nhập vào có phải là một số hợp lệ hay không. Để gán một biến cho giá trị NaN, chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách sau:

var a = NaN
var a = Number.NaNCode language: JavaScript (javascript)

Ví dụ: Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng số NaN của JavaScript.

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Kết quả:

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Chúng ta sẽ xem một số ví dụ về các câu lệnh trả về NaN.

Ví dụ

Ví dụ 1: Bất cứ khi nào chúng ta cố gắng parse một chuỗi hoặc ‘undefined’ thành một int, nó sẽ trả về NaN.

console.log(parseInt("higeeks"));Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Ví dụ 2: Bất cứ khi nào chúng ta cố gắng tìm căn bậc hai của một số âm bằng cách sử dụng hàm Math.sqrt, nó sẽ trả về NaN.

console.log(Math.sqrt(-1));
Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Ví dụ 3: Bất cứ khi nào chúng ta cố gắng thực hiện tính toán trên NaN, nó sẽ trả về NaN.

console.log(5 + NaN);
Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Ví dụ 4: Bất kỳ dạng undefined nào cũng trả về NaN.

console.log(0 * Infinity)
Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Ví dụ 5: Bất kỳ thao tác nào khác ngoài việc thêm vào một chuỗi cũng cho kết quả là NaN.

console.log("hi"/5)
Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

Trình duyệt được hỗ trợ:

  • Chrome 1 trở lên
  • Edge12 trở lên
  • Firefox 1 trở lên
  • Internet Explorer 4 trở lên
  • Opera 3 trở lên
  • Safari 1 trở lên

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận