JavaScript có thể làm gì?

JavaScript có thể làm gì?

JavaScript dùng để làm gì vậy? Dưới đây sẽ là một số ví dụ cơ bản mà JavaScript có thể làm cho trang web của bạn trở lên sinh động hơn.

JavaScript có thể làm thay đổi nội dung HTML

Một trong nhiều phương thức của HTML JavaScript là getElementById(). Ví dụ dưới đây sử dụng nó để “tìm” một phần tử HTML (với id là “demo”) và thay đổi nội dung  html bên trong (innerHTML) nó thành “Hello JavaScript”:

JavaScript có thể thay đổi thuộc tính thẻ HTML

Ví dụ dưới đây thay đổi một hình ảnh HTML bằng cách thay đổi thuộc tính src (source) của thẻ <img>:

JavaScript có thể thay đổi thuộc tính thẻ Style (CSS)

Thay đổi kiểu của một phần tử HTML, là một biến thể của việc thay đổi một thuộc tính HTML:

JavaScript có thể ẩn các phần tử HTML

Việc ẩn các phần tử HTML có thể được thực hiện bằng cách thay đổi kiểu display:

JavaScript có thể hiển thị các phần tử HTML

Việc hiển thị các phần tử HTML ẩn cũng có thể được thực hiện bằng cách thay đổi kiểu display:

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận