Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

Trong bài viết này, cùng mình tìm hiểu một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong javascript. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu chuỗi là gì và các thao tác với chuỗi.

Chuỗi (String) trong JavaScript

– Trong những ngôn ngữ lập trình khác (C chẳng hạn), một chuỗi được xem như một xâu ký tự.
– Trong java thì khác, java cung cấp một class String để làm việc với đối tượng dữ liệu chuỗi cùng các thao tác trên đối tượng dữ liệu này.
– String là kiểu dữ liệu được sử dụng nhiều trong Java.

Thao tác với String

1.toLowerCase(): Đổi in thường
2.toUpperCase(): Đổi in hoa
3.trim(): Cắt các ký tự trắng 2 đầu chuỗi
4.length(): Lấy độ dài chuỗi
5.substring(): Lấy chuỗi con
6.charAt(index): Lấy ký tự tại vị trí
7.replaceAll(find, replace): Tìm kiếm và thay thế tất cả
8.Split(separator): Tách chuỗi thành mảng
9.equals(): So sánh bằng có phân biệt hoa/thường
10.equalsIgnoreCase(): So sánh không phân biệt hoa/thường
11.Contains(): Kiểm tra có chứa hay không
12.startsWith(): Kiểm tra có bắt đầu bởi hay không
13.endsWith(): Kiểm tra có kết thúc bởi hay không
14.matches(): So khớp với hay không?
15.indexOf(): Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con
16.lastIndexOf(): Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con

Ví dụ:

package edu.trannhuom;
public class MethodOfString {
  public static void main(String[] args) {
    String targetString = "Java is fun to learn";
    String s1= "JAVA";
    String s2= "Java";
    String s3 = " Hello Java ";
    System.out.println("Char at index 2(third position): " + targetString.charAt(2));
    System.out.println("After Concat: "+ targetString.concat("-Enjoy-"));
    System.out.println("Checking equals ignoring case: " +s2.equalsIgnoreCase(s1));
    System.out.println("Checking equals with case: " +s2.equals(s1));
    System.out.println("Checking Length: "+ targetString.length());
    System.out.println("Replace function: "+ targetString.replace("fun", "easy"));
    System.out.println("SubString of targetString: "+ targetString.substring(8));
    System.out.println("SubString of targetString: "+ targetString.substring(8, 12));
    System.out.println("Converting to lower case: "+ targetString.toLowerCase());
    System.out.println("Converting to upper case: "+ targetString.toUpperCase());
    System.out.println("Triming string: " + s3.trim());
    System.out.println("searching s1 in targetString: " + targetString.contains(s1));
    System.out.println("searching s2 in targetString: " + targetString.contains(s2));
    char [] charArray = s2.toCharArray();
    System.out.println("Size of char array: " + charArray.length);
    System.out.println("Printing last element of array: " + charArray[3]);
  }
}Code language: JavaScript (javascript)

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

charAt ()

charAt () là một phương thức trả về ký tự từ chỉ mục được chỉ định. Đây là hàm xử lý chuỗi đầu tiên mà bạn cần chú ý.

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

concat()

Phương thức concat () Lắp một chuỗi vào cuối một chuỗi khác. Hàm xử lý chuỗi thứ hai mà bạn cần lưu ý.

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

includes()

include () là một phương thức trong đó một chuỗi chứa các ký tự của một chuỗi được chỉ định.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

slice()

Phương thức slice() loại bỏ một phần khỏi một chuỗi và đưa ra một chuỗi mới.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

startsWith()

Phương thức startedWith () kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi được chỉ định hay không và nó trả về giá trị boolean cho dù nó đúng hay sai.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

endWith ()

Phương thức endWith() kiểm tra rằng nếu một chuỗi kết thúc bằng một chuỗi được chỉ định và nó trả về giá trị boolean cho dù nó đúng hay sai.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

toUpperCase()

Phương pháp này chuyển đổi tất cả các chuỗi chữ thường thành chữ hoa.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

toLowerCase()

Phương thức này chuyển đổi tất cả các chuỗi chữ hoa thành chữ thường.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

trimStart()

Phương thức trimStart() loại bỏ khoảng trắng từ đầu chuỗi. Với hàm xử lý chuỗi này mình có ví dụ sau:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

trimEnd()

Phương thức trimEnd() loại bỏ khoảng trắng khỏi phần cuối của chuỗi.
Thí dụ:

Một số hàm xử lý chuỗi hay dùng trong JavaScript

Kết luận

Và đó là 10 hàm xử lý chuỗi hay dùng trong javascript được mình tổng hợp lại.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về CSS tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận