Function JavaScript là gì

Function JavaScript là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Function JavaScript là gì? Tại sao lại gọi là Function mà không gọi với một tên gọi khác.

Function JavaScript là gì?

JavaScript cung cấp các function tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình và lập trình.

Function JavaScript là gì

Trong JavaScript, một function (hay còn gọi là hàm) cho phép bạn xác định một khối mã, đặt tên cho nó và sau đó thực thi nó bao nhiêu lần tùy thích.

Một Function JavaScript có thể được xác định bằng cách sử dụng từ khóa function.

Cú pháp:

//defining a function
function <function-name>()
{
  // code to be executed
};

//calling a function
<function-name>();Code language: PHP (php)

Ví dụ sau đây cho thấy cách xác định và gọi một hàm trong JavaScript.

function ShowMessage() {
  alert("Hello World!");
}

ShowMessage();Code language: JavaScript (javascript)

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một hàm có tên ShowMessage hiển thị thông báo bật lên ‘Hello World!’. Hàm này có thể được thực thi bằng cách sử dụng toán tử ().

Tham số của hàm

Một Function có thể có một hoặc nhiều tham số, sẽ được cung cấp bởi mã gọi và có thể được sử dụng bên trong một hàm. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản kiểu động, vì vậy một tham số hàm có thể có giá trị thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("Steve", "Jobs");
ShowMessage("Bill", "Gates");
ShowMessage(100, 200);Code language: JavaScript (javascript)

Bạn có thể truyền ít hoặc nhiều đối số trong khi gọi một hàm. Nếu bạn truyền ít đối số hơn thì phần còn lại của các tham số sẽ không được xác định. Nếu bạn chuyển nhiều đối số hơn thì các đối số bổ sung sẽ bị bỏ qua.

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("Steve", "Jobs", "Mr."); // display Hello Steve Jobs
ShowMessage("Bill"); // display Hello Bill undefined
ShowMessage(); // display Hello undefined undefinedCode language: JavaScript (javascript)

Đối tượng argument

Tất cả các Function JavaScript có thể sử dụng đối tượng argument theo mặc định. Một đối tượng argument bao gồm giá trị của mỗi tham số.

Đối tượng argument là một mảng giống như đối tượng. Bạn có thể truy cập các giá trị của nó bằng cách sử dụng chỉ mục tương tự như mảng. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ các phương thức mảng.

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + arguments[0] + " " + arguments[1]);
}

ShowMessage("Steve", "Jobs"); 

ShowMessage("Bill", "Gates");

ShowMessage(100, 200);Code language: JavaScript (javascript)

Một đối tượng argument vẫn hợp lệ ngay cả khi hàm không bao gồm bất kỳ tham số nào.

function ShowMessage() {
  alert("Hello " + arguments[0] + " " + arguments[1]);
}

ShowMessage("Steve", "Jobs"); // display Hello Steve JobsCode language: JavaScript (javascript)

Một đối tượng argument có thể được lặp lại bằng cách sử dụng vòng lặp for.

function ShowMessage() {

  for(var i = 0; i < arguments.length; i++){
    alert(arguments[i]);
  }
}

ShowMessage("Steve", "Jobs"); Code language: JavaScript (javascript)

Giá trị trả về

Function JavaScript là gì

Một hàm có thể trả về 0 hoặc một giá trị bằng cách sử dụng từ khóa return.

function Sum(val1, val2) {
  return val1 + val2;
};

var result = Sum(10,20); // returns 30

function Multiply(val1, val2) {
  console.log( val1 * val2);
};

result = Multiply(10,20); // undefinedCode language: JavaScript (javascript)

Trong ví dụ trên, một hàm có tên Sum sẽ thêm val1 & val2 và trả về. Vì vậy, mã gọi có thể nhận giá trị trả về và gán nó cho một biến. Hàm thứ hai Multiply không trả về bất kỳ giá trị nào, vì vậy biến kết quả sẽ không được xác định.

Một hàm có thể trả về một hàm khác trong JavaScript.

function multiple(x) {

  function fn(y)
  {
    return x * y;
  }
  
  return fn;
}

var triple = multiple(3);
triple(2); // returns 6
triple(3); // returns 9Code language: JavaScript (javascript)

Biểu thức hàm

JavaScript cho phép chúng ta gán một hàm cho một biến và sau đó sử dụng biến đó như một hàm. Nó được gọi là biểu thức hàm.

var add = function sum(val1, val2) {
  return val1 + val2;
};

var result1 = add(10,20);
var result2 = sum(10,20); // not validCode language: JavaScript (javascript)

Hàm ẩn danh

JavaScript cho phép chúng ta xác định một hàm mà không cần bất kỳ tên nào. Hàm không được đặt tên này được gọi là hàm ẩn danh. Hàm ẩn danh phải được gán cho một biến.

var showMessage = function (){
  alert("Hello World!");
};

showMessage();

var sayHello = function (firstName) {
  alert("Hello " + firstName);
};

showMessage();

sayHello("Bill");Code language: JavaScript (javascript)

Các hàm lồng nhau

Function JavaScript là gì

Trong JavaScript, một hàm có thể có một hoặc nhiều hàm bên trong. Các hàm lồng nhau này thuộc phạm vi của hàm ngoài. Hàm bên trong có thể truy cập các biến và tham số của hàm bên ngoài. Tuy nhiên, hàm bên ngoài không thể truy cập các biến được xác định bên trong các hàm bên trong.

function ShowMessage(firstName)
{
  function SayHello() {
    alert("Hello " + firstName);
  }

  return SayHello();
}

ShowMessage("Steve");Code language: JavaScript (javascript)

Kết luận

Trên đây là toàn bộ lý thuyết và code giải thích cho câu hỏi Function JavaScript là gì? Nếu bạn có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi cho mình ở phía dưới bình luận nhé! Một số kiến thức cần ghi nhớ khi sử dụng Function trong JavaScript được liệt kê dưới đây:

 • JavaScript một hàm cho phép bạn xác định một khối mã, đặt tên cho nó và sau đó thực thi nó bao nhiêu lần tùy thích.
 • Một hàm có thể được định nghĩa bằng từ khóa hàm và có thể được thực thi bằng toán tử ().
 • Một hàm có thể bao gồm một hoặc nhiều tham số. Nó là tùy chọn để chỉ định các giá trị tham số hàm trong khi thực thi nó.
 • JavaScript là một ngôn ngữ kiểu động. Một tham số hàm có thể giữ giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào.
 • Bạn có thể chỉ định ít hoặc nhiều đối số trong khi gọi hàm.
 • Tất cả các hàm có thể truy cập đối tượng argument theo mặc định thay vì tên tham số.
 • Một hàm có thể trả về giá trị chữ hoặc một hàm khác.
 • Một hàm có thể được gán cho một biến có tên khác.
 • JavaScript cho phép bạn tạo các hàm ẩn danh phải được gán cho một biến.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận