Iterable trong JavaScript là gì?

Iterable trong JavaScript là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi Iterable trong JavaScript là gì với một số khái niệm và đoạn mã giải thích.

Iterable trong JavaScript là gì?

Iterable trong JavaScript là các đối tượng có thể lặp lại (như Mảng). Iterable có thể được truy cập bằng code rất đơn giản và hiệu quả.

Iterable có thể được lặp lại với các vòng lặp for..of

Vòng lặp for of

Iterable trong JavaScript là gì?

Câu lệnh for…of trong JavaScript có thể lặp lại qua các phần tử của một đối tượng.

Cú pháp:

for (variable of iterable) {
  // code block to be executed
}Code language: JavaScript (javascript)

Iterating

Iterable trong JavaScript là gì?

Iterating (lặp lại) hiểu rất đơn giản. Nó có nghĩa là lặp lại một chuỗi các phần tử.

Dưới đây là một số ví dụ đơn giản:

  • Lặp lại trên một chuỗi
  • Lặp lại trên một mảng

Lặp lại trên một chuỗi

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for…of để lặp qua các phần tử của một chuỗi:

const name = "W3Schools";

for (const x of name) {
  // code block to be executed
}Code language: JavaScript (javascript)

Lặp lại trên một mảng

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for…of để lặp qua các phần tử của mảng:

const letters = ["a","b","c"];

for (const x of letters) {
  // code block to be executed
}Code language: JavaScript (javascript)
Iterable trong JavaScript là gì?

Tương tự, bạn có thể sử dụng để lặp qua các cấu trúc dữ liệu khác nhau như Set, Map. Ví dụ:

const letters = new Set(["a","b","c"]);

for (const x of letters) {
  // code block to be executed
}Code language: JavaScript (javascript)
const fruits = new Map([
  ["apples", 500],
  ["bananas", 300],
  ["oranges", 200]
]);

for (const x of fruits) {
  // code block to be executed
}Code language: JavaScript (javascript)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận