clearTimeout() trong JavaScript

clearTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa

Giả sử bạn xây dựng chức năng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì phải làm thế nào? Lúc này bạn phải sử dụng hàm  clearTimeout() . Phương thức clearTimeout() sẽ xóa bộ hẹn giờ bằng phương thức setTimeout() .

Cú pháp

clearTimeout(var)

Trong đó:

Tham sốMô tả
varBắt buộc. Tên của biến để truyền vào phương thức  clearTimeout()

Ta phải đặt phương thức  setTimeout()  trong một biến để truyền vào phương thức  clearTimeout () thì mới có thể thực thi được.

myVar = setTimeout("javascript function", milliseconds);
clearTimeout(myVar)

Ví dụ về clearTimeout()

Ví dụ 1: Sử dụng clearTimeout() để ngăn hàm hiển thị thông báo chạy

var myVar;

function myFunction() {
  myVar = setTimeout(function(){ alert("Hello") }, 3000);
}

function myStopFunction() {
  clearTimeout(myVar);
}

Ví dụ 2: Đếm mãi mãi nhưng vẫn có khả năng dừng

function startCount()
function stopCount()

Kết luận

Như vậy, phương thức  setTimeout()  sẽ thực thi hàm 1 lần duy nhất. Khi ta muốn dừng hàm trước thời gian đã đặt ở phương thức  setTimeout() , ta gọi phương thức  clearTimeout()  để tiến hành ngăn chặn không cho hàm chạy.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

CodeGym Full-stack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *