clearTimeout() trong JavaScript

clearTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa

Giả sử bạn xây dựng chức năng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì phải làm thế nào? Lúc này bạn phải sử dụng hàm clearTimeout(). Phương thức clearTimeout() sẽ xóa bộ hẹn giờ bằng phương thức setTimeout().

Cú pháp

clearTimeout(var)Code language: JavaScript (javascript)

Trong đó:

Tham sốMô tả
varBắt buộc. Tên của biến để truyền vào phương thức clearTimeout()

Ta phải đặt phương thức setTimeout() trong một biến để truyền vào phương thức clearTimeout() thì mới có thể thực thi được.

myVar = setTimeout("javascript function", milliseconds);
clearTimeout(myVar)Code language: JavaScript (javascript)
GIF guay genial cool - animated GIF on GIFER - by Agamazar

Ví dụ về clearTimeout()

Ví dụ 1: Sử dụng clearTimeout() để ngăn hàm hiển thị thông báo chạy

var myVar;

function myFunction() {
  myVar = setTimeout(function(){ alert("Hello") }, 3000);
}

function myStopFunction() {
  clearTimeout(myVar);
}Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ 2: Đếm mãi mãi nhưng vẫn có khả năng dừng

function startCount()
function stopCount()Code language: JavaScript (javascript)

Kết luận

Như vậy, phương thức setTimeout() sẽ thực thi hàm 1 lần duy nhất. Khi ta muốn dừng hàm trước thời gian đã đặt ở phương thức setTimeout(), ta gọi phương thức clearTimeout() để tiến hành ngăn chặn không cho hàm chạy.

Xem thêm:

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận