Hàm trong JavaScript

Hàm trong JavaScript

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Hàm trong JavaScript

Hàm trong JavaScript là một khối lệnh (bao gồm nhiều câu lệnh) được sử dụng để thực hiện một công việc nhất định. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một hàm để tính lương của nhân viên, một hàm để tính tổng số tiền của hoá đơn, một hàm để tính chặng đường đi của một nhân vật trong game… Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm trong JavaScript nhé.

Một hàm cần được khai báo (declare) trước khi được gọi (call).

Ví dụ: Chúng ta khai báo hàm tính tổng của 2 số a và b như sau:

function additionFunction(a, b){

  return a + b;

}Code language: JavaScript (javascript)

Sau đó, chúng ta gọi hàm này như sau:

let result = additionFunction(1,3);Code language: JavaScript (javascript)

Trong doạn mã trên, chúng ta gọi hàm additionFunction() và gán giá trị trả về cho biến result (biến result sẽ có giá trị là 4).

Cú pháp khai báo hàm

Để khai báo một hàm trong JavaScript, chúng ta sử dụng từ khoá function, kèm theo tên hàm và danh sách các tham số (parameter). Hàm có thể trả về một giá trị bằng cách sử dụng từ khoá return.

function name(parameter1, parameter2, parameter3) {
   // code to be executed
}Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ: Chúng ta khai báo một hàm trả về diện tích của hình chữ nhật như sau:

function getRectangleArea(width, length){

  return width * length;

}Code language: JavaScript (javascript)

Trong đó:

 • function là từ khoá bắt buộc, được sử dụng khi khai báo hàm.
 • getRectangleArea là tên của hàm
 • width và length là tên của các tham số
 • return là từ khoá được sử dụng để trả về một giá trị

Cú pháp gọi hàm

Sau khi khai báo hàm thì chúng ta có thể gọi nó. Chẳng hạn, chúng ta có thể gọi một hàm khi người dùng nhấn chuột vào một nút, hoặc khi người dùng nhấn một phím bất kỳ…

Để gọi hàm, chúng ta sử dụng tên của hàm và truyền vào các tham số theo yêu cầu của hàm đó.

Chẳng hạn, chúng ta gọi hàm getRectangleArea như sau:

let area = getRectangleArea(10, 5);Code language: JavaScript (javascript)

Trong đó, 10 và 5 là các đối số được truyền vào tương ứng với các tham số width và height của hàm getRectangleArea.

Câu hỏi: Tại sao chúng ta lại cần sử dụng hàm trong các chương trình?

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận