Collapse trong Bootstrap 4

Collapse trong Bootstrap 4

Collapse trong Bootstrap là một thành phần hữu ích nó giúp ẩn hoặc hiện một “vùng” (area) trên trang, người dùng có thể chủ động mở rộng (expand) một “vùng” để xem nội dung tại đó, hoặc ẩn nó để tiết kiệm không gian.

Collapse trong Bootstrap

Collapse rất hữu ích khi bạn muốn ẩn và hiển thị một lượng lớn nội dung:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Simple Collapsible</h2>
 <p>Click on the button to toggle between showing and hiding content.</p>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#demo">Simple collapsible</button>
 <div id="demo" class="collapse">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Giải thích ví dụ:

Lớp .collapse chỉ ra một phần tử có thể thu gọn (một div trong ví dụ), đây là nội dung sẽ được hiển thị hoặc ẩn bằng một cú nhấp chuột.

Để kiểm soát (hiển thị / ẩn) nội dung có thể thu gọn, hãy thêm thuộc tính data-toggle = ‘sập’ vào phần tử a hoặc nút. Sau đó, thêm thuộc tính data-target = ‘# id’ để kết nối nút với nội dung có thể thu gọn (div id = ‘demo’).

Lưu ý: Đối với một phần tử, bạn có thể sử dụng thuộc tính href thay vì thuộc tính data-target:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Simple Collapsible</h2>
 <a href="#demo" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse">Simple collapsible</a>
 <div id="demo" class="collapse">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Theo mặc định, nội dung thu gọn được ẩn. Tuy nhiên, bạn có thể thêm lớp .show để hiển thị nội dung theo mặc định:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Show Collapsible Content By Default</h2>
 <p>Add the show class next to the collapse class to show the content by default.</p>
 <p>Click on the button to toggle between showing and hiding content.</p>
 <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#demo">Simple collapsible</button>
 <div id="demo" class="collapse show">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 </div>
</div>
  
</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Accordion

Ví dụ sau đây cho thấy một số accordion đơn giản bằng cách mở rộng thành phần thẻ.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lưu ý: Sử dụng thuộc tính data-parent để đảm bảo rằng tất cả các phần tử có thể thu gọn trong phần tử gốc được chỉ định sẽ bị đóng khi một trong các mục có thể thu gọn được hiển thị.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Accordion Example</h2>
 <p><strong>Note:</strong> The <strong>data-parent</strong> attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown.</p>
 <div id="accordion">
  <div class="card">
   <div class="card-header">
    <a class="card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseOne">
     Collapsible Group Item #1
    </a>
   </div>
   <div id="collapseOne" class="collapse show" data-parent="#accordion">
    <div class="card-body">
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="card">
   <div class="card-header">
    <a class="collapsed card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseTwo">
    Collapsible Group Item #2
   </a>
   </div>
   <div id="collapseTwo" class="collapse" data-parent="#accordion">
    <div class="card-body">
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="card">
   <div class="card-header">
    <a class="collapsed card-link" data-toggle="collapse" href="#collapseThree">
     Collapsible Group Item #3
    </a>
   </div>
   <div id="collapseThree" class="collapse" data-parent="#accordion">
    <div class="card-body">
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
  
</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kết luận

Bài viết đã giới thiệu về Collapse trong Bootstrap 4. Mời bạn tiếp tục theo dõi bài tiếp theo.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Bootstrap tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận