Từ khoá var trong JavaScript là gì

Từ khoá var trong JavaScript là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Từ khoá var trong JavaScript.

Tạo một biến có tên carName và gán giá trị ‘Volvo’ cho nó:

var carName = "Volvo";
Code language: JavaScript (javascript)

Đây chính là cách viết câu lệnh có sử dụng từ khoá var trong JavaScript. Vậy từ khoá var trong JavaScript là gì? Cùng mình tìm hiểu phía dưới này nhé!

Từ khoá var trong JavaScript

Từ khoá var trong JavaScript là gì

Khái niệm

Câu lệnh var khai báo một biến.

Các biến là vùng chứa để lưu trữ thông tin.

Tạo một biến trong JavaScript được gọi là ‘khai báo’ một biến:

var carName;
Code language: JavaScript (javascript)

Sau khi khai báo, biến đó sẽ trống (không có giá trị).

Để gán giá trị cho biến, hãy sử dụng dấu bằng (phép gán):

carName = "Volvo";
Code language: JavaScript (javascript)
Từ khoá var trong JavaScript là gì

Bạn cũng có thể gán một giá trị cho biến khi bạn khai báo nó:

var carName = "Volvo";
Code language: JavaScript (javascript)

Lưu ý: Một biến được khai báo không có giá trị có giá trị undefined.

Cú pháp

var name = value;
Code language: JavaScript (javascript)

Trong đó:

name: Bắt buộc, là tên của biến. Tên biến phải tuân theo các quy tắc sau:

  • Phải bắt đầu bằng một chữ cái, hoặc $, hoặc _
  • Tên phân biệt chữ hoa chữ thường (y và Y khác nhau)
  • Các từ riêng của JavaScript không thể được sử dụng làm tên

value: Không bắt buộc, là giá trị được gán cho biến.

Từ khoá var trong JavaScript là gì

Lưu ý: ECMAScript6 (ES6 / JavaScript 2015) khuyến khích bạn khai báo các biến bằng let thay vì var.

Ví dụ

Sử dụng var để gán 5 cho x và 6 cho y và hiển thị x + y:

var x = 5;
var y = 6;
document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;

// 11Code language: JavaScript (javascript)

Khai báo nhiều biến trong một câu lệnh. Bắt đầu câu lệnh bằng var và phân tách các biến bằng dấu phẩy:

var lastName = "Doe",
age = 30,
job = "carpenter";

// Name: Doe. Age: 30. Work: carpenterCode language: JavaScript (javascript)

Sử dụng var trong vòng lặp:

let text = "";
for (var i = 0; i < 5; i++) {
  text += i + "<br>";
}

// 0
// 1
// 2
// 3
// 4Code language: JavaScript (javascript)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận