!= và !== trong JavaScript

!= và !== trong JavaScript

NỘI DUNG BÀI VIẾT

!= và !== trong JavaScript khác gì nhau?

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về 2 toán tử != và !== trong JavaScript.

JavaScript bao gồm các toán tử như trong các ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hiện một số thao tác trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo ra một kết quả. Ví dụ 1 + 2, trong đó dấu + là toán tử và 1 là toán hạng bên trái và 2 là toán hạng bên phải. Toán tử + thêm hai giá trị số và tạo ra kết quả là 3 trong trường hợp này.

Toán tử !=

Not Equal To (@Not_Equal_To) | Twitter

Toán tử inequality (!=) ngược với toán tử equality (==). Nó có nghĩa là “Not Equal” (không bằng) và trả về True, khi equality trả về False và ngược lại.

Giống như toán tử ==, toán tử != sẽ chuyển đổi các loại dữ liệu của giá trị trong khi so sánh.

Ví dụ 1 != ‘1’ sẽ trả về False vì việc chuyển đổi loại dữ liệu đã diễn ra và 1 và ‘1’ được coi là bằng nhau.

Toán tử !==

Toán tử strict inequality (!==) ngược với toán tử strict equality (===). Nó có nghĩa là “Strictly Not Equal” (không bằng chính xác) và trả về True khi strict equality trả về False và ngược lại.

Giống như toán tử ===, toán tử !== sẽ không chuyển đổi các loại dữ liệu.

Ví dụ 1 !== ‘1’ sẽ trả về True vì 1 là số nguyên và ‘1’ là một ký tự và không có chuyển đổi loại dữ liệu nào diễn ra.

Ví dụ minh họa:

<script>
function NotEqual(val) {
if (val != 1) {
return "Both are Not Equal i.e. condition is true";
} else {
return "Both are Equal i.e. condition is false";
}
}

function StrictlyNotEqual(val) {
if (val !== 1) {
return "Both are Not Equal i.e. condition is true";
} else {
return "Both are Equal i.e. condition is false";
}
}

//Passing integer

console.log(" 1 != 1 " + NotEqual(1));
console.log(" 1 !== 1 " + StrictlyNotEqual(1));

//Passing character

console.log(" '1' != 1 " + NotEqual('1'));
console.log(" '1' !== 1 " + StrictlyNotEqual('1'));

//Passing string

console.log(" \"1\" != 1 " + NotEqual("1"));
console.log(" \"1\" !== 1 " + StrictlyNotEqual("1"));

//Passing false value i.e. 0

console.log(" 0 != 1 " + NotEqual(0));
console.log(" 0 !== 1 " + StrictlyNotEqual(0));
</script>Code language: HTML, XML (xml)

Đầu ra:

!= và !== trong JavaScript

Nguồn: https://quantrimang.com/inequality-va-strict-inequality-javascript-169721

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận