Sử dụng thẻ input, button và textarea

Sử dụng thẻ input, button và textarea

Thẻ input

Thẻ input được sử dụng để tạo các trường giúp người dùng nhập thông tin vào.

Có nhiều loại input khác nhau, trong đó phổ biến là:

  • text
  • password
  • checkbox
  • radio
  • reset
  • submit
  • hidden

Input Text

Dùng để nhập dữ liệu chuỗi ngắn (trên 1 dòng).

Input Password

Dùng để nhập vào mật khẩu.

Input Checkbox

Dùng để lựa chọn nhiều hạng mục từ một danh sách.

Input Radio

Dùng để lựa chọn một hạng mục từ một danh sách

Lưu ý: thuộc tính checked cho phép quy định giá trị mặc định được chọn.

Input Reset

Dùng để xoá các giá trị trong một form, đưa các trường về giá trị mặc định của chúng.

Input Submit

Dùng để hiển thị một nút, có chức năng đẩy dữ liệu từ form lên server khi bấm vào.

Input Hidden

Dùng để chứa giá trị của form nhưng không hiển thị trên giao diện người dùng. Dữ liệu này cũng được đẩy lên server như bình thường. 

Thẻ button

Thẻ button được sử dụng để hiển thị một nút.

Bên trong thẻ button thì chúng ta có thể đưa các nội dung khác vào, chẳng hạn như là chuỗi hoặc hình ảnh. Đây cũng chính là sự khác biệt so với việc sử dụng thẻ input button, bởi vì bên trong input button thì chỉ có thể chứa text.

Thẻ textarea

Thẻ textarea được sử dụng để hiển thị trường nhập chuỗi dài (nhiều dòng).

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về sử dụng thẻ input, button và textarea, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về HTML.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về HTML tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận