Chèn Plug-in vào trang web

Chèn Plug-in vào trang web

Giới thiệu

Trong máy tính, một plug-in (hay còn gọi là plugin, add-in, addin, add-on, hay extension) là một thành phần phần mềm dùng để thêm một tính năng đặc biệt vào các chương trình máy tính. Ở trình duyệt web, mục đích của plugin là thêm một chức năng mở rộng nào đó.


HTML Helper (Plug-in)

Các ứng dụng helper (giúp ích) hay còn gọi là plugin là các chương trình máy tính dùng để mở rộng tính năng chuẩn của một trình duyệt. Ví dụ một plugin nổi tiếng là Java applet, dùng để chạy và biên dịch mã nguồn Java. Hoặc bạn có thể biết đến plugin Adblock, dùng để chặn các quảng cáo trên các trang web.

Chen Plug in vao trang web 1 1

Plugin có thể thêm vào trang web bằng thẻ object hay thẻ embed. Plugin có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như: hiển thị bản đồ, quét virus, chứng thức thẻ ngân hàng,… Để hiển thị video và audio, bạn hãy dùng thẻ audio và video.

Để hiển thị video và audio trên website bạn có thể sử dụng thẻ <video> và thẻ <audio>.


Phần tử object

Phần tử object được hỗ trợ bởi tất cả trình duyệt, dùng để định nghĩa một đối tượng nhúng (Java Applet, PDF reader, Flash Player) vào một tài liệu HTML. Ví dụ nhúng file Flash có kích thước 400 x 300 pixel như sau.

<object width="400" height="300" data="hocjavascript.swf"></object>

Đối tượng object cũng có thể nhúng HTML trong HTML. Ví dụ, nhúng trang dammio.html vào một trang nào đó.

<object width="100%" height="400px" data="hocjavascript.html"></object>

Hoặc bạn cũng có thể nhúng một hình ảnh.

<object data="hocjavascript.jpeg"></object>

Phần tử embed

Phần tử embed được hỗ trợ bởi các trình duyệt, dùng để định nghĩa một đối tượng nhúng bên trong một tài liệu HTML. Tất cả trình duyệt web hỗ trợ phần tử embed từ rất lâu. Tuy nhiên, phần tử này lại không phải là một phần đặc tả của HTML trước HTML5. Ví dụ, bạn cũng có thể nhúng tập tin Flash bằng embed.

<embed width="400" height="300" src="hocjavascript.swf">

Lưu ý, phần tử embed không có thẻ đóng, do đó nó không thể chứa văn bản thay thế. Bạn cũng có thể dùng embed nhúng HTML trong HTML và hình ảnh.

<embed width="100%" height="500px" src="hocjavascript.html">
 
<embed src="hocjavascript.jpeg">

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về chèn Plug-in vào trang web, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về HTML.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về HTML tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận