Sử dụng Card trong Boostrap 4

Sử dụng Card trong Boostrap 4

Card là gì?

Card là một bộ chứa nội dung (content container) có cấu trúc, mềm dẻo và có thể mở rộng (extensible). Nó có thể bao gồm các tùy chọn như header, footer, các mầu nền theo ngữ cảnh, …

Card cơ bản

Một card cơ bản được tạo bằng lớp .card và nội dung bên trong card có lớp .card-body:

Basic card
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Basic Card</h2>
 <div class="card">
  <div class="card-body">Basic card</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Header và Footer

Lớp .card-header thêm tiêu đề vào thẻ và lớp .card-footer thêm phần chân trang vào thẻ:

Header
Content
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card Header and Footer</h2>
 <div class="card">
  <div class="card-header">Header</div>
  <div class="card-body">Content</div> 
  <div class="card-footer">Footer</div>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Card theo ngữ cảnh

Để thêm màu nền cho thẻ, hãy sử dụng các lớp ngữ cảnh (.bg-primary, .bg-success, .bg-info, .bg-warning, .bg-risk, .bg-Secondary, .bg-dark và .bg-light.

Tiêu đề, văn bản và liên kết

Sử dụng .card-title để thêm tiêu đề thẻ vào bất kỳ phần tử tiêu đề nào. Lớp .card-text được sử dụng để xóa các lề dưới cùng cho phần tử p nếu nó là phần tử con cuối cùng (hoặc phần tử duy nhất) bên trong .card-body. Lớp .card-link thêm màu xanh lam vào bất kỳ liên kết nào và hiệu ứng di chuột.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card titles, text, and links</h2>
 <p>Use .card-title to add card titles to any heading element. The .card-text class is used to remove bottom margins for a p element if it is the last child (or the only one) in card-body. The .card-link class adds a blue color to any link, and a hover effect.</p>
 <div class="card">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">Card title</h4>
   <p class="card-text">Some example text. Some example text.</p>
   <a href="#" class="card-link">Card link</a>
   <a href="#" class="card-link">Another link</a>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Hình ảnh trong card

Thêm .card-img-top hoặc .card-img-bottom vào img để đặt hình ảnh ở trên cùng hoặc ở cuối bên trong thẻ. Lưu ý rằng chúng tôi đã thêm hình ảnh bên ngoài .card-body để kéo dài toàn bộ chiều rộng:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card Image</h2>
 <p>Image at the top (card-img-top):</p>
 <div class="card" style="width:400px">
  <img class="card-img-top" src="img_avatar1.png" alt="Card image" style="width:100%">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">John Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
 </div>
 <br>
 
 <p>Image at the bottom (card-img-bottom):</p>
 <div class="card" style="width:400px">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">Jane Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. Jane Doe is an architect and engineer</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
  <img class="card-img-bottom" src="img_avatar6.png" alt="Card image" style="width:100%">
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Chuyển hình ảnh thành nền thẻ và sử dụng .card-img-overlay để thêm văn bản lên đầu hình ảnh:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Card Image Overlay</h2>
 <p>Turn an image into a card background and use .card-img-overlay to overlay the card's text:</p>
 <div class="card img-fluid" style="width:500px">
  <img class="card-img-top" src="img_avatar1.png" alt="Card image" style="width:100%">
  <div class="card-img-overlay">
   <h4 class="card-title">John Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. Some example text some example text. Some example text some example text. Some example text some example text.</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Liên kết kéo dài

Thêm lớp .stretched-link vào một liên kết bên trong thẻ và nó sẽ làm cho toàn bộ thẻ có thể nhấp và có thể lưu được (thẻ sẽ hoạt động như một liên kết):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
 
<div class="container">
 <h2>Stretched Link in Card</h2>
 <p>Add the .stretched-link class to a link inside the card, and it will make the whole card clickable (the card will act as a link):</p>
 <div class="card" style="width:400px">
  <img class="card-img-top" src="img_avatar1.png" alt="Card image" style="width:100%">
  <div class="card-body">
   <h4 class="card-title">John Doe</h4>
   <p class="card-text">Some example text some example text. John Doe is an architect and engineer</p>
   <a href="#" class="btn btn-primary stretched-link">See Profile</a>
  </div>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Cột card

Lớp .card-columns tạo ra một lưới thẻ giống như khối xây (như pinterest). Bố cục sẽ tự động điều chỉnh khi bạn chèn nhiều thẻ hơn.

Lưu ý: Các thẻ được hiển thị theo chiều dọc trên màn hình nhỏ (nhỏ hơn 576px):

<div class="card-columns">
 <div class="card bg-primary">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-warning">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-success">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-danger">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-light">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the fifth card</p>
  </div>
 </div>
 <div class="card bg-info">
  <div class="card-body text-center">
   <p class="card-text">Some text inside the sixth card</p>
  </div>
 </div>
</div>Code language: HTML, XML (xml)

Lớp .card-deck tạo ra một mạng lưới các thẻ có chiều cao và chiều rộng bằng nhau. Bố cục sẽ tự động điều chỉnh khi bạn chèn nhiều thẻ hơn.

Lưu ý: Các thẻ được hiển thị theo chiều dọc trên màn hình nhỏ (nhỏ hơn 576px):

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Card Deck</h2>
 <p>The .card-deck class creates an <strong>equal height and width</strong> grid of cards. The layout will automatically adjust as you insert more cards.</p>
 <p>In this example we have added extra content to the first card, to make it taller. Notice how the other cards follow.</p>
 <p><strong>Note:</strong> The cards are displayed vertically on small screens (less than 576px):</p>
 <div class="card-deck">
  <div class="card bg-primary">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-warning">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-success">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-danger">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
   </div>
  </div> 
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Nhóm card

Lớp .card-group tương tự như .card-deck. Sự khác biệt duy nhất là lớp .card-group loại bỏ lề trái và lề phải giữa mỗi thẻ.

Lưu ý: Các thẻ được hiển thị theo chiều dọc trên màn hình nhỏ (nhỏ hơn 576px), với lề trên và dưới:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Card</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body> 
 
<div class="container">
 <h2>Card Group</h2>
 <p>The .card-group class is similar to .card-deck, which creates an <strong>equal height and width</strong> grid of cards.</p>
 <p>However, the .card-group class removes left and right margins between each card.</p>
 <p>In this example we have added extra content to the first card, to make it taller. Notice how the other cards follow.</p>
 <p><strong>Note:</strong> The cards are displayed vertically on small screens (less than 576px), <strong>WITH</strong> top and bottom margin:</p>
 <div class="card-group">
  <div class="card bg-primary">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the first card</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
    <p class="card-text">Some more text to increase the height</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-warning">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the second card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-success">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the third card</p>
   </div>
  </div>
  <div class="card bg-danger">
   <div class="card-body text-center">
    <p class="card-text">Some text inside the fourth card</p>
   </div>
  </div> 
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kết luận

Bài viết đã chỉ ra cho bạn cách sử dụng Card trong Boostrap 4 thông qua các ví dụ. Mời bạn tiếp tục theo dõi bài tiếp theo.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Bootstrap tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận