Nhóm danh sách trong Boostrap 4

Nhóm danh sách trong Boostrap 4

Nhóm danh sách cơ bản

Nhóm danh sách trong Boostrap cơ bản nhất là danh sách không có thứ tự với các mục danh sách.

Nhom danh sach trong Boostrap 4 1

Để tạo một nhóm danh sách cơ bản, hãy sử dụng phần tử ul với lớp .list-group và phần tử li với lớp .list-group-item:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Basic List Group</h2>
 <ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">First item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Hiển thị nhóm cần kích hoạt

Sử dụng lớp .active để đánh dấu mục hiện tại:

Nhom danh sach trong Boostrap 4 2
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Active Item in a List Group</h2>
 <ul class="list-group">
  <li class="list-group-item active">Active item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Liệt kê nhóm với các mục được liên kết

Để tạo một nhóm danh sách với các mục được liên kết, hãy sử dụng div thay cho ul và a thay cho li. Theo tùy chọn, hãy thêm lớp .list-group-item-action nếu bạn muốn có màu nền xám khi di chuột:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>List Group With Linked Items</h2>
 <div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">First item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Second item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Third item</a>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Mục bị vô hiệu hóa

Lớp .disabled thêm màu văn bản sáng hơn vào mục đã bị vô hiệu hóa. Và khi được sử dụng trên các liên kết, nó sẽ loại bỏ hiệu ứng di chuột:

Nhom danh sach trong Boostrap 4 3
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>List Group With a Disabled Item</h2>
 <p>The disabled class adds a lighter text color to the disabled item. And if used on links, it will remove the default hover effect.</p>
 <div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item disabled">Disabled item</a>
  <a href="#" class="list-group-item disabled">Disabled item</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Third item</a>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Xóa đường viền

Sử dụng lớp .list-group-flush để loại bỏ một số đường viền và các góc tròn:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Flush / Remove Borders</h2>
 <p>Use the .list-group-flush class to remove some borders and rounded corners:</p>
</div>
 
<div class="container">
 <ul class="list-group list-group-flush">
  <li class="list-group-item">First item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
  <li class="list-group-item">Fourth item</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Nhóm danh sách ngang

Nếu bạn muốn các mục trong danh sách hiển thị theo chiều ngang thay vì theo chiều dọc (cạnh nhau thay vì chồng lên nhau), hãy thêm lớp .list-group-ngang vào .list-group:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Horizontal List Groups</h2>
 <p>The .list-group-horizontal class displays the list items horizontally instead of vertically:</p>
 <ul class="list-group list-group-horizontal">
  <li class="list-group-item">First item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
  <li class="list-group-item">Fourth item</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Các lớp theo ngữ cảnh

Các lớp ngữ cảnh có thể được sử dụng để tô màu các mục trong danh sách:

Nhom danh sach trong Boostrap 4 4

Các lớp để tô màu danh sách-mục là: .list-group-item-success, list-group-item-secondary, list-group-item-info, list-group-item-warning, .list-group-item-item-nguy hiểm , .list-group-item-primary, list-group-item-dark và list-group-item-light.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>List Group With Contextual Classes</h2>
 <ul class="list-group">
  <li class="list-group-item list-group-item-success">Success item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-info">Info item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-light">Light item</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Liên kết các mục với lớp theo ngữ cảnh

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Linked Items With Contextual Classes</h2>
 <p>Move the mouse over the linked items to see the hover effect:</p>
 <div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Action item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-success">Success item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-secondary">Secondary item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-info">Info item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-warning">Warning item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-danger">Danger item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-primary">Primary item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-dark">Dark item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light">Light item</a>
 </div>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Danh sách nhóm có huy hiệu

Kết hợp các lớp .badge với các lớp tiện ích/trợ giúp để thêm huy hiệu bên trong nhóm danh sách:

Nhom danh sach trong Boostrap 4 5
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
 <h2>List Group With Badges</h2>
 <p>Combine .badge classes with utility/helper classes to add badges inside the list group:</p>
 <ul class="list-group">
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
   Inbox
   <span class="badge badge-primary badge-pill">12</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
   Ads
   <span class="badge badge-primary badge-pill">50</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
   Junk
   <span class="badge badge-primary badge-pill">99</span>
  </li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kết luận

Bài viết đã chỉ ra cho bạn Nhóm danh sách trong Boostrap 4 thông qua các ví dụ. Mời bạn tiếp tục theo dõi bài tiếp theo.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Bootstrap tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận