JSON là gì? Sử dụng JSON như thế nào?

Định nghĩa JSON viết tắt từ JavaScript Object Notation, là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản được … Continue reading JSON là gì? Sử dụng JSON như thế nào?