Jest là gì? Cách sử Jest trong dự án thực tế

Jest là gì?

Jest là một JavaScript Testing Framework đơn giản, dễ sử dụng và cài đặt. Có thể sử dụng Jest với project sử dụng: Babel, Typescript, Node, React, Angular, Vue, …

Cài đặt

Để cài đặt Jest sử dụng:

 • Sử dụng npm: npm install --save-dev jest
 • Sử dụng yarn: yarn add --dev jest

Thêm command code sau vào package.json:

{
 "scripts": {
  "test": "jest"
 }
}

Sử dụng

Sau đây mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng Jest để kiểm tra một hàm thực hiện phép cộng hai số:

Tạo file sum.js:

exports.sum = (a, b) => a + b;

Tạo file sum.test.js:

const sum = require("./sum");

test('adds 1 + 1 to equal 2', () => {
  expect(sum(1,1)).toBe(2);
})

Sau đó lệnh npm run test hoặc yarn test, Jest sẽ in ra thông báo như sau:

PASS ./sum.test.js
✓ adds 1 + 1 to equal 1 (3ms)

Jest Matcher

Trong ví dụ trên, ta sử dụng matcher toBe() để kiếm tra giá trị mong muốn so sánh với giá trị khi thực hiện hàm. Nó hoạt động tương tự như một phép so sánh thông thường:

test('adds 1 + 1 to equal 2', () => {
  expect(sum(1,1)).toBe(2);
})

toBe() sử dụng phép so sánh === – Object.is để so sánh và đưa ra kết quả, thế nên muốn kiểm tra các trường của object hay array có giống nhau hay không, ta sử dụng toEqual() thay cho toBe().

expect(result).toEqual({first: 1, second: 2});

Truthiness

Trong kiểm thử, đôi khi ta cần phân biệt các giá trị undefinednull và false để có các xử lý khác nhau. Jest cũng cung cấp các matcher tương ứng như:

 • toBeNull so sánh với giá trị null.
 • toBeUndefined so sánh với giá trị undefined.
 • toBeDefined là hàm cho kết quả ngược lại toBeUndefined.
 • toBeTruthy so sánh với giá trị true.
 • toBeFalsy so sánh với giá trị false.

Ví dụ:

test('null', () => {
 const n = null;
 expect(n).toBeNull();
 expect(n).toBeDefined();
 expect(n).not.toBeUndefined();
 expect(n).not.toBeTruthy();
 expect(n).toBeFalsy();
});

Numbers

Jest cung cấp cho chúng ta tương ứng các phép so sánh:

test('two plus two', () => {
 const value = 2 + 2;
 expect(value).toBeGreaterThan(3);
 expect(value).toBeGreaterThanOrEqual(3.5);
 expect(value).toBeLessThan(5);
 expect(value).toBeLessThanOrEqual(4.5);

 // toBe and toEqual are equivalent for numbers
 expect(value).toBe(4);
 expect(value).toEqual(4);
});

Đối với số dấu chấm động, sử dụng toBeCloseTo thay vì toEqual, bởi vì độ chính xác có thể sai khác do vấn đề sai số làm tròn:

test('adding floating point numbers', () => {
 const value = 0.1 + 0.2;
 //expect(value).toBe(0.3);      This won't work because of rounding error
 expect(value).toBeCloseTo(0.3); // This works.
});

Strings

Có thể kiểm tra một đoạn văn bản với regular expressions bằng toMatch:

test('but there is a "stop" in Christoph', () => {
 expect('Christoph').toMatch(/stop/);
});

Arrays

Để kiểm tra giá trị có trong một mảng, dùng toContain:

const shoppingList = [
 'diapers',
 'kleenex',
 'trash bags',
 'paper towels',
 'milk',
];

test('the shopping list has milk on it', () => {
 expect(shoppingList).toContain('milk');
 expect(new Set(shoppingList)).toContain('milk');
});

Exceptions

Để kiểm tra một lỗi có thể xảy ra, ta sử dụng toThrow:

function compileAndroidCode() {
 throw new Error('you are using the wrong JDK');
}

test('compiling android goes as expected', () => {
 expect(() => compileAndroidCode()).toThrow();
 expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(Error);

 // You can also use the exact error message or a regexp
 expect(() => compileAndroidCode()).toThrow('you are using the wrong JDK');
 expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/JDK/);
});

Kiểm tra với Asynchronous Code

Callbacks

Ví dụ, giả sử bạn có hàm fetchData(callback) được dùng để fetchData thông qua API, sau đó gọi callback(data) khi hoàn thành để sử lý. Bạn cần kiểm tra xem data trả về có phải chuỗi hello world hay không?

Mặc định, Jest sẽ hoàn thành kiểm tra sau khi chúng kết thúc quá trình thực thi:

// Don't do this!
test('the data is hello world', () => {
 function callback(data) {
  expect(data).toBe('hello world');
 }

 fetchData(callback);
});

Vấn đề nằm ở chỗ test sẽ luôn hoàn thành ngay khi khi fetchData hoàn thành, trước khi callback được gọi.

Để khác phục điều đó, thay vì sử dụng test không tham số, ta sử dụng thêm một tham số done . Jest sẽ chờ đến khi nào done callback được thực thi sau đó mới kết thúc bài kiểm thử.

test('the data is hello world', done => {
 function callback(data) {
  try {
   expect(data).toBe('hello world');
   done();
  } catch (error) {
   done(error);
  }
 }

 fetchData(callback);
});

Lưu ý: Nếu done() không được gọi, hàm sẽ trả về kết quả kiểm thử là fail (với lỗi timeout error)

Nếu lệnh expect fail, nó sẽ trả về lỗi và done() sẽ không được thực thi. Nếu như muốn xem lỗi test log là gì, ta sẽ bọc expect trong khối lệnh try và truyền error trong catch để thực thi done. Nếu không ta sẽ luôn nhận được lỗi timeout error.

Promises

Nếu code sử dụng Promise có một cách đơn giản hơn để xử lý các bài kiểm tra không đồng bộ. Return một Promise từ bài kiểm tra và Jest sẽ chờ cho Promise được thực thi. Nếu Promise bị reject bài kiểm tra sẽ trả về fail.

Ví dụ:

test('the data is hello world', () => {
 return fetchData().then(data => {
  expect(data).toBe('hello world');
 });
});

Lưu ý: Luôn chắc chắn rằng return về một Promise. Nếu quên return , test sẽ được hoàn thành trước khi Promise trả ra trong hàm fetchData resolve.

Sử dụng phương thức .catch nếu mong muốn Promise sẽ được reject.

test('the fetch fails with an error', () => {
 expect.assertions(1);
 return fetchData().catch(e => expect(e).toMatch('error'));
});

.resolves / .rejects

Có thể sử dụng resolves matcher để Jest đội đến khi Promise được resolve. Nếu Promise reject, test sẽ trả về fail.

test('the data is hello world', () => {
 return expect(fetchData()).resolves.toBe('hello world');
});

Nếu mong muốn Promise reject, sử dụng rejects matcher. Nó hoạt động tương tự resolves. Nếu Promise hoàn thành, test sẽ trả về fail.

test('the fetch fails with an error', () => {
 return expect(fetchData()).rejects.toMatch('error');
});

Async/Await

Để sử dụng async test, sử dụng async keyword trước function truyền vào test. Ví dụ:

test('the data is hello world', async () => {
 const data = await fetchData();
 expect(data).toBe('hello world');
});

test('the fetch fails with an error', async () => {
 expect.assertions(1);
 try {
  await fetchData();
 } catch (e) {
  expect(e).toMatch('error');
 }
});

Bình luận