Jest là gì? Cách sử Jest trong dự án thực tế

Jest là gì?

Jest là một JavaScript Testing Framework đơn giản, dễ sử dụng và cài đặt. Có thể sử dụng Jest với project sử dụng: Babel, Typescript, Node, React, Angular, Vue, …

Cài đặt

Để cài đặt Jest sử dụng:

 • Sử dụng npm:  npm install --save-dev jest
 • Sử dụng yarn:  yarn add --dev jest

Thêm command code sau vào  package.json :

{
"scripts": {
"test": "jest"
}
}

Sử dụng

Sau đây mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng Jest để kiểm tra một hàm thực hiện phép cộng hai số:

Tạo file  sum.js :

exports.sum = (a, b) => a + b;

Tạo file  sum.test.js :

const sum = require("./sum");
test('adds 1 + 1 to equal 2', () => {
expect(sum(1,1)).toBe(2);
})

Sau đó lệnh  npm run test  hoặc  yarn test , Jest sẽ in ra thông báo như sau:

PASS ./sum.test.js
✓ adds 1 + 1 to equal 1 (3ms)

Jest Matcher

Trong ví dụ trên, ta sử dụng matcher  toBe()  để kiếm tra giá trị mong muốn so sánh với giá trị khi thực hiện hàm. Nó hoạt động tương tự như một phép so sánh thông thường:

test('adds 1 + 1 to equal 2', () => {
expect(sum(1,1)).toBe(2);
})

toBe()  sử dụng phép so sánh  ===  –  Object.is  để so sánh và đưa ra kết quả, thế nên muốn kiểm tra các trường của object hay array có giống nhau hay không, ta sử dụng  toEqual()  thay cho  toBe() .

expect(result).toEqual({first: 1, second: 2});

Truthiness

Trong kiểm thử, đôi khi ta cần phân biệt các giá trị  undefinednull  và  false  để có các xử lý khác nhau. Jest cũng cung cấp các matcher tương ứng như:

 • toBeNull  so sánh với giá trị  null .
 • toBeUndefined  so sánh với giá trị  undefined .
 • toBeDefined  là hàm cho kết quả ngược lại  toBeUndefined .
 • toBeTruthy  so sánh với giá trị  true .
 • toBeFalsy  so sánh với giá trị  false .

Ví dụ:

test('null', () => {
const n = null;
expect(n).toBeNull();
expect(n).toBeDefined();
expect(n).not.toBeUndefined();
expect(n).not.toBeTruthy();
expect(n).toBeFalsy();
});

Numbers

Jest cung cấp cho chúng ta tương ứng các phép so sánh:

test('two plus two', () => {
const value = 2 + 2;
expect(value).toBeGreaterThan(3);
expect(value).toBeGreaterThanOrEqual(3.5);
expect(value).toBeLessThan(5);
expect(value).toBeLessThanOrEqual(4.5);
// toBe and toEqual are equivalent for numbers
expect(value).toBe(4);
expect(value).toEqual(4);
});

Đối với số dấu chấm động, sử dụng  toBeCloseTo  thay vì  toEqual , bởi vì độ chính xác có thể sai khác do vấn đề sai số làm tròn:

test('adding floating point numbers', () => {
const value = 0.1 + 0.2;
//expect(value).toBe(0.3);      This won't work because of rounding error
expect(value).toBeCloseTo(0.3); // This works.
});

Strings

Có thể kiểm tra một đoạn văn bản với regular expressions bằng  toMatch :

test('but there is a "stop" in Christoph', () => {
expect('Christoph').toMatch(/stop/);
});

Arrays

Để kiểm tra giá trị có trong một mảng, dùng  toContain :

const shoppingList = [
'diapers',
'kleenex',
'trash bags',
'paper towels',
'milk',
];
test('the shopping list has milk on it', () => {
expect(shoppingList).toContain('milk');
expect(new Set(shoppingList)).toContain('milk');
});

Exceptions

Để kiểm tra một lỗi có thể xảy ra, ta sử dụng  toThrow :

function compileAndroidCode() {
throw new Error('you are using the wrong JDK');
}
test('compiling android goes as expected', () => {
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow();
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(Error);
// You can also use the exact error message or a regexp
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow('you are using the wrong JDK');
expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/JDK/);
});

Kiểm tra với Asynchronous Code

Callbacks

Ví dụ, giả sử bạn có hàm  fetchData(callback)  được dùng để fetchData thông qua API, sau đó gọi  callback(data)  khi hoàn thành để sử lý. Bạn cần kiểm tra xem data trả về có phải chuỗi  hello world  hay không?

Mặc định, Jest sẽ hoàn thành kiểm tra sau khi chúng kết thúc quá trình thực thi:

// Don't do this!
test('the data is hello world', () => {
function callback(data) {
expect(data).toBe('hello world');
}
fetchData(callback);
});

Vấn đề nằm ở chỗ  test  sẽ luôn hoàn thành ngay khi khi  fetchData  hoàn thành, trước khi  callback  được gọi.

Để khác phục điều đó, thay vì sử dụng  test  không tham số, ta sử dụng thêm một tham số  done  . Jest sẽ chờ đến khi nào  done  callback được thực thi sau đó mới kết thúc bài kiểm thử.

test('the data is hello world', done => {
function callback(data) {
try {
expect(data).toBe('hello world');
done();
} catch (error) {
done(error);
}
}
fetchData(callback);
});

Lưu ý: Nếu  done()  không được gọi, hàm sẽ trả về kết quả kiểm thử là fail (với lỗi timeout error)

Nếu lệnh  expect  fail, nó sẽ trả về lỗi và  done()  sẽ không được thực thi. Nếu như muốn xem lỗi test log là gì, ta sẽ bọc  expect  trong khối lệnh  try  và truyền error trong  catch  để thực thi  done . Nếu không ta sẽ luôn nhận được lỗi timeout error.

Promises

Nếu code sử dụng Promise có một cách đơn giản hơn để xử lý các bài kiểm tra không đồng bộ. Return một Promise từ bài kiểm tra và Jest sẽ chờ cho Promise được thực thi. Nếu Promise bị reject bài kiểm tra sẽ trả về fail.

Ví dụ:

test('the data is hello world', () => {
return fetchData().then(data => {
expect(data).toBe('hello world');
});
});

Lưu ý: Luôn chắc chắn rằng return về một Promise. Nếu quên  return  , test sẽ được hoàn thành trước khi Promise trả ra trong hàm  fetchData  resolve.

Sử dụng phương thức  .catch  nếu mong muốn Promise sẽ được reject.

test('the fetch fails with an error', () => {
expect.assertions(1);
return fetchData().catch(e => expect(e).toMatch('error'));
});

.resolves  /  .rejects

Có thể sử dụng  resolves  matcher để Jest đội đến khi Promise được resolve. Nếu Promise reject, test sẽ trả về fail.

test('the data is hello world', () => {
return expect(fetchData()).resolves.toBe('hello world');
});

Nếu mong muốn Promise reject, sử dụng  rejects  matcher. Nó hoạt động tương tự  resolves . Nếu Promise hoàn thành, test sẽ trả về fail.

test('the fetch fails with an error', () => {
return expect(fetchData()).rejects.toMatch('error');
});

Async/Await

Để sử dụng async test, sử dụng  async  keyword trước function truyền vào test. Ví dụ:

test('the data is hello world', async () => {
const data = await fetchData();
expect(data).toBe('hello world');
});
test('the fetch fails with an error', async () => {
expect.assertions(1);
try {
await fetchData();
} catch (e) {
expect(e).toMatch('error');
}
});

Leave a Reply

Your email address will not be published.