Hàm push() trong JavaScript

Hàm push() trong JavaScript

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm push() trong JavaScript. Nếu như ở các ngôn ngữ lập trình khác, việc thêm phần tử vào cuối mảng diễn ra một cách thủ công từ việc bạn phải tăng số lượng phần tử trong mảng rồi đi gán giá trị cho phần tử đó. Nhưng với JavaScript thì linh hoạt hơn, bạn sẽ không phải mất nhiều công đoạn cho việc này.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Định nghĩa hàm push() trong JavaScript

Hàm push() trong JavaScript được sử dụng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào trong mảng. Phần tử được thêm sẽ nằm ở vị trí cuối mảng.

Hàm push() trong JavaScript

Khác với hàm push(), hàm unshift() sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào trong mảng nhưng phần tử được thêm sẽ nằm ở vị trí đầu mảng.

Cú pháp hàm push() trong JavaScript

Cú pháp:

array.push(item1, item2, item3,..., itemN)Code language: CSS (css)

Trong đó:

Tham sốMô tả
arrayMảng cần thêm phần tử
item1, item2, item3,…, itemNPhần tử cần được thêm

Ví dụ: Thêm 1 phần tử vào vị trí cuối cùng của mảng

let arr = [0, 1, 2, 3];
arr.push(4);
console.log(arr); // [0, 1, 2, 3, 4]Code language: JavaScript (javascript)

Trong ví dụ trên, câu lệnh arr.push(4) thêm phần tử 4 vào vị trí cuối cùng trong mảng.

Hàm push() chấp nhận số lượng đối số không giới hạn và bạn có thể thêm bấy nhiêu phần tử tùy thích vào cuối mảng.

let arr = [0, 1, 2, 3];
arr.push(4, 5, 6, 7, 8, 9);
console.log(arr); // [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]Code language: JavaScript (javascript)

Hàm push() trả về độ dài mới của mảng.

let arr = [0, 1, 2, 3];
let newLength = arr.push(4);
console.log(newLength); // 5Code language: JavaScript (javascript)

Gán giá trị cho mảng

Gán mảng hiện tại là kết quả của hàm push(). Đây là một lỗi rất cơ bản mà nhiều bạn mắc phải.

let arr = [0, 1, 2, 3];
arr = arr.push(4);
console.log(arr); // 5Code language: JavaScript (javascript)

Để tránh lỗi này, bạn cần nhớ rằng push() sẽ trả về độ dài mới của mảng. Nếu bạn gán giá trị cho mảng với giá trị là kết quả của hàm push() thì có nghĩa là bạn đang ghi đè giá trị mảng bằng độ dài mới của mảng.

Trong ví dụ trên, mảng arr được ghi đè bằng giá trị 5 (độ dài mới của mảng).

Làm thế nào để thêm một mảng vào mảng khác?

Nếu bạn muốn thêm các phần tử của một mảng vào cuối mảng khác, bạn cũng có thể lựa chọn hàm push() để sử dụng.

let arr1 = [0, 1, 2, 3];
let arr2 = [4, 5, 6, 7];
let arr3 = arr1.concat(arr2);
console.log(arr3); // [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]Code language: JavaScript (javascript)

Hàm push() sẽ thêm tất cả các đối số nên từ khi ES6 ra mắt, chúng ta có thể sử dụng Spread Operator trong trường hợp này.

let arr1 = [0, 1, 2, 3];
let arr2 = [4, 5, 6, 7];
arr1.push(...arr2);
console.log(arr1); // [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]Code language: JavaScript (javascript)

Spread Operator trong JavaScript

Sử dụng hàm push() với Object

Có những đối tượng tương tự như mảng (như đối tượng arguments – đối tượng cho phép truy cập vào tất cả các đối số của một hàm), nhưng nó không có tất cả các hàm mà mảng có.

Để có thể sử dụng hàm push() hoặc các hàm khác, trước tiên chúng phải được ép kiểu thành mảng.

function myFunc() {
   let args = [...arguments];
   args.push(4);
   returns args;
}

console.log(myFunc(0, 1, 2, 3)); // [0, 1, 2, 3, 4]Code language: JavaScript (javascript)

Nếu bạn không ép kiểu đối tượng arguments thành một mảng, thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong console.

TypeError: arguments.push is not a functionCode language: JavaScript (javascript)

Ép kiểu trong JavaScript

Kết luận

Hàm push() trong JavaScript sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào trong mảng và trả về độ dài mới của mảng đó. Hãy ghi nhớ cách sử dụng của hàm này vì nếu bạn vẫn còn làm việc với JavaScript thì bạn sẽ sử dụng nó thường xuyên đấy. Cảm ơn bạn đã đọc!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

CẨM NANG LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Bình luận