Toán tử trong JavaScript

Toán tử trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các toán tử trong JavaScript để hiểu rõ hơn về chúng và dễ dàng thao tác khi lập trình.


Toán tử là gì?

Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 3 + 6 là bằng 9. Tại đây 3 và 6 là các operands – toán hạng và ‘+’ được gọi là operator – toán tử.


Các toán tử trong JavaScript

  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh (hoặc quan hệ)
  • Toán tử bit
  • Toán tử logic
  • Toán tử gán
  • Các toán tử đặc biệt

Toán tử số học

Toán tử số học được sử dụng để thực hiện các phép toán số học trên các toán hạng. Các toán tử sau đây được gọi là toán tử số học JavaScript.

Toán tửMô tảVí dụ
+Phép cộng10 + 20 = 30
Phép trừ20 – 10 = 10
*Phép nhân10 * 20 = 200
/Phép chia lấy phần nguyên20 / 10 = 2
%Phép chia lấy phần dư20 % 10 = 0
++Tăng lên 1 đơn vịvar a = 10; a++; bây giờ a = 11
Giảm đi 1 đơn vịvar a = 10; a–; bây giờ a = 9

Toán tử so sánh (hoặc quan hệ)

Toán tử so sánh JavaScript so sánh hai toán hạng. Các toán tử so sánh như sau:

Toán tửMô tảVí dụ
==So sánh bằng10 == 20 = false
===Giống hệt nhau (bằng và cùng kiểu dữ liệu)10 == 20 = false
!=Không bằng10 != 20 = true
!==Không giống hệt nhau20 !== 20 = false
>Lớn hơn20 > 10 = true
>=Lớn hơn hoặc bằng20 >= 10 = true
<Nhỏ hơn20 < 10 = false
<=Nhỏ hơn hoặc bằng20<=10 = false

Toán tử bit

Các toán tử bit thực hiện các thao tác bit trên các toán hạng. Các toán tử như sau:

Toán tửMô tảVí dụ
&điều kiện AND(10 == 20 & 20 == 33) = false
|điều kiện OR(10 == 20 | 20 == 33) = false
^điều kiện XOR(10 == 20 ^ 20 == 33) = false
~điều kiện NOT(~10) = -10
<<Dịch trái(10 << 2) = 40
>>Dịch phải(10 >> 2) = 2
>>>Dịch phải với Zero(10 >>> 2) = 2

Toán tử logic

Các toán tử sau được gọi là toán tử logic trong JavaScript.

Toán tửMô tảVí dụ
&&Logic AND(10 == 20 && 20 == 33) = false
||Logic OR(10 == 20 || 20 == 33) = false
!Logic NOT!(10 == 20) = true

Toán tử gán

Các toán tử sau được gọi là toán tử gán trong JavaScript.

Toán tửMô tảVí dụ
=Gán10 + 10 = 20
+=Cộng và gánvar a = 10; a += 20; bây giờ a = 30
-=Trừ và gánvar a = 20; a -= 10; bây giờ a = 10
*=Nhân và gánvar a = 10; a *= 20; bây giờ a = 200
/=Chia lấy phần nguyên và gánvar a = 10; a /= 2; bây giờ a = 5
%=Chia lấy phần dư và gánvar a = 10; a %= 2; bây giờ a = 0

Các toán tử đặc biệt

Các toán tử sau được gọi là các toán tử đặc biệt trong JavaScript.

Toán tửMô tả
(?:)Toán tử điều kiện trả về giá trị dựa trên điều kiện. Nó giống như if-else.
,Cho phép nhiều biểu thức được đánh giá như một câu lệnh đơn.
deleteToán tử delete xóa một thuộc tính của đối tượng.
inToán tử in kiểm tra nếu đối tượng có thuộc tính đã cho.
instanceofKiểm tra nếu đối tượng là một thể hiện của kiểu dữ liệu đã cho.
newTạo một thể hiện của môt đối tượng.
typeofKiểm tra kiểu đối tượng.
voidNó loại bỏ giá trị trả về của biểu thức.
yieldKiểm tra những gì được trả về trong một trình tạo bởi trình lặp của trình tạo.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận