Tổng quan về JavaScript ES6

Giới thiệu Nếu bạn chưa quen với việc lập trình JavaScript và thấy các thuật ngữ ECMA, ES6 và ES2015 được nhắc đến rồi tự hỏi “Chúng … Continue reading Tổng quan về JavaScript ES6