post-image

3 cách định nghĩa lớp trong JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ hướng đối tượng rất linh hoạt khi nói đến cú pháp. Trong bài này sẽ trình bày 3 cách để định nghĩa và khởi tạo một lớp trong JavaScript. Ngay cả khi bạn đã chọn cho mình một cách sử dụng yêu thích nhất, bài viết này vẫn sẽ hữu

post-image

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Một đối tượng là một tập hợp có liên quan với nhau giữa dữ liệu hoặc các chức năng (việc này thường được thể hiện với các biến và hàm – chúng được gọi là các thuộc tính và phương thức khi được đưa vào các đối tượng trong JavaScript) Hãy làm việc với một

post-image

Truyền tham chiếu và tham trị trong JavaScript

Trong JavaScript, tất cả các tham số của hàm mặc định được truyền như là giá trị. Điều này có nghĩa là JavaScript sao chép giá trị của các biến mà bạn truyền tới hàm vào biến cục bộ. Bất cứ sự thay đổi nào mà bạn thực hiện trên biến cục bộ trong hàm

post-image

Coding Convention làm việc với hàm trong JavaScript

Coding convention là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình nhằm làm cho code dễ đọc, dễ hiểu, do đó dễ quản lý, bảo trì hơn.Coding convention có những cái chung và cái riêng tuỳ ngôn ngữ, tuỳ cộng đồng, nhưng hầu hết được công nhận và đi theo bởi đa số các

post-image

Giá trị trả về và gọi hàm trong JavaScript

Giá trị trả về Khi hàm kết thúc quá trình thực thi, nó có thể trả về giá trị cho nơi gọi hàm bằng cách sử dụng từ khóa return. Ví dụ về giá trị trả về đơn giản: Ví dụ này tạo hàm tên là multiplyNums với giá trị đầu vào được gán cho

post-image

Đối số của hàm trong JavaScript

Trong bài viết này, các bạn cũng mình sẽ tìm hiểu về Đối số của hàm trong JavaScript. Đối số truyền vào hàm được đặt trong cặp ngoặc đơn của định nghĩa hàm. Dưới đây là ví dụ về cách dùng đối số: Ví dụ tiếp theo có hai đối số: Thao tác gọi hàm

post-image

Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối lệnh (bao gồm nhiều câu lệnh) được sử dụng để thực hiện một công việc nhất định. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một hàm để tính lương của nhân viên, một hàm để tính tổng số tiền của hoá đơn, một hàm để tính chặng đường đi của một

post-image

Mảng 2 chiều trong JavaScript

Ở bài trước, mình đã cùng các bạn tìm hiểu về Mảng 1 chiều. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về Mảng 2 chiều trong JavaScript. Nhưng trên thực tế, JavaScript lại không hỗ trợ Mảng 2 chiều. Và cách thường sử dụng để xử lý dữ liệu trong mảng 2 chiều là tạo thêm 1

post-image

Mảng trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn về mảng trong JavaScript. Vậy trước tiên, hãy cùng mình trả lời câu hỏi Mảng là gì? Mảng trong JavaScript như thế nào? Mảng là một loại biến đặc biệt, được dùng để lưu trữ nhiều giá trị. Trong các trường hợp mà chúng ta

post-image

Vòng lặp While và Do – While trong JavaScript

Vòng lặp while sẽ thực thi đoạn mã bên trong nó nếu điều kiện đưa ra là đúng. Cú pháp của vòng lặp while: Trong đó: Điều kiện tiếp diễn là điều kiện của vòng lặp. Nếu điều kiện đúng thì đoạn mã bên trong thân vòng lặp sẽ được thực thi. Nếu điều kiện sai