kiem thu dong

Kiểm thử động là gì? Ưu, nhược điểm của kiểm thử động

Kiểm thử động là gì?

Kiểm thử động là gì? Kiểm thử động (Dynamic Testing) là một phương pháp kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm tra hành vi động của mã phần mềm. Mục đích chính của kiểm thử động là kiểm tra hành vi của phần mềm với các biến động hoặc các biến không phải là hằng số và tìm ra các khu vực yếu trong môi trường thời gian chạy phần mềm. Mã phải được thực thi để kiểm tra hành vi động.

Ví dụ về kiểm thử động

Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện kiểm thử động với một ví dụ:

Giả sử chúng tôi đang kiểm tra trang đăng nhập nơi chúng tôi có hai trường “Tên người dùng” và “Mật khẩu” và Tên người dùng bị hạn chế ở Chữ và số.

Khi người dùng nhập Tên người dùng là “admin”, hệ thống sẽ chấp nhận điều tương tự. Trong trường hợp khi người dùng nhập là admin@123 thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo lỗi. Kết quả này cho thấy rằng mã đang hoạt động động dựa trên đầu vào của người dùng.

Kiểm thử động là khi bạn đang làm việc với hệ thống thực tế bằng cách cung cấp đầu vào và so sánh hành vi thực tế của ứng dụng với hành vi mong đợi. Nói cách khác, làm việc với hệ thống với mục đích tìm ra lỗi.

Vì vậy, dựa trên các phát biểu trên, chúng ta có thể nói hoặc kết luận rằng kiểm thử động là một quá trình xác nhận các ứng dụng phần mềm với tư cách là người dùng cuối trong các môi trường khác nhau để xây dựng phần mềm phù hợp.

kiem thu phan mem 4

Mục đích của kiểm thử động là gì?

Mục đích chính của Kiểm thử động là đảm bảo rằng phần mềm hoạt động bình thường trong và sau khi cài đặt phần mềm, đảm bảo ứng dụng ổn định không có bất kỳ sai sót lớn nào (tuyên bố này được đưa ra bởi vì không có phần mềm nào là không có lỗi, chỉ kiểm thử có thể cho thấy sự hiện diện của các lỗi và không vắng mặt)

Mục đích chính của kiểm thử động là đảm bảo tính nhất quán cho phần mềm; hãy thảo luận điều này với một ví dụ.

Trong Ứng dụng Ngân hàng, chúng tôi tìm thấy các màn hình khác nhau như Phần tài khoản của tôi, Chuyển tiền, Thanh toán hóa đơn, v.v. Tất cả các màn hình này đều chứa trường số tiền chấp nhận một số ký tự.

Giả sử trường tài khoản của tôi hiển thị số tiền là 250.000 và chuyển khoản là 250.000 đồng và màn hình thanh toán hóa đơn là 250.000 đồng mặc dù số tiền giống nhau, cách số tiền được hiển thị không giống nhau do đó làm cho phần mềm không nhất quán.

Tính nhất quán không chỉ giới hạn ở chức năng mà nó còn đề cập đến các tiêu chuẩn khác nhau như hiệu suất, khả năng sử dụng, tính tương thích, v.v., do đó, việc thực hiện kiểm thử động trở nên rất quan trọng.

Các loại kiểm thử động

Kiểm thử động được phân thành 2 loại:

 • Kiểm thử hộp trắng
 • Kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp trắng – White Box Testing là một phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm thử biết cấu trúc/thiết kế bên trong. Mục đích chính của kiểm thử hộp trắng là để kiểm tra xem hệ thống đang hoạt động như thế nào dựa trên mã. Nó chủ yếu được thực hiện bởi Developers hoặc các White Box Testers có kiến ​​thức về lập trình.

Kiểm thử hộp đen – Black Box Testing là một phương pháp kiểm thử trong đó người kiểm thử KHÔNG biết cấu trúc / mã / thiết kế bên trong. Mục đích chính của kiểm thử này là xác minh chức năng của hệ thống đang được kiểm thử và loại kiểm thử này yêu cầu thực thi bộ kiểm thử hoàn chỉnh và chủ yếu được thực hiện bởi các Testers và không cần bất kỳ kiến ​​thức lập trình nào.

Kiểm thử hộp đen một lần nữa được chia làm 2 loại

 • Kiểm thử chức năng
 • Kiểm thử phi chức năng
kiem thu phan mem 1

Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng được thực hiện để xác minh rằng tất cả các tính năng được phát triển là theo các thông số kỹ thuật chức năng và nó được thực hiện bằng cách thực hiện các trường hợp kiểm thử chức năng do nhóm QA viết, trong giai đoạn kiểm thử chức năng, hệ thống được kiểm tra bằng cách cung cấp đầu vào, xác minh đầu ra và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi.

Có các cấp độ khác nhau của kiểm thử chức năng trong đó quan trọng nhất là

 • Kiểm thử đơn vị – Nói chung đơn vị là một đoạn mã nhỏ có thể kiểm thử được, Kiểm thử đơn vị được thực hiện ở từng đơn vị phần mềm và được thực hiện bởi các nhà phát triển
 • Kiểm thử tích hợp – Kiểm thử tích hợp là kiểm tra được thực hiện sau kiểm thử đơn vị và được thực hiện bằng cách kết hợp tất cả các đơn vị riêng lẻ có thể kiểm tra và được thực hiện bởi nhà phát triển hoặc người kiểm thử
 • Kiểm thử hệ thống – Kiểm thử hệ thống được thực hiện để đảm bảo liệu hệ thống có hoạt động theo các yêu cầu hay không và thường được thực hiện khi hệ thống hoàn chỉnh đã sẵn sàng, nó được thực hiện bởi người kiểm thử khi bản dựng hoặc mã được phát hành cho nhóm QA
 • Kiểm thử chấp nhận – Kiểm thử chấp nhận được thực hiện để xác minh xem hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và sẵn sàng sử dụng hoặc sẵn sàng để triển khai hay không và thường được thực hiện bởi người dùng cuối.
kiem thu phan mem 3 1

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng là kỹ thuật kiểm thử không tập trung vào các khía cạnh chức năng và chủ yếu tập trung vào các thuộc tính phi chức năng của hệ thống như rò rỉ bộ nhớ, hiệu suất hoặc độ mạnh của hệ thống. Kiểm thử phi chức năng được thực hiện ở tất cả các cấp độ kiểm thử.

Có nhiều kỹ thuật kiểm thử phi chức năng, trong đó quan trọng nhất là

 • Kiểm thử hiệu suất – Kiểm thử hiệu suất được thực hiện để kiểm tra xem thời gian phản hồi của hệ thống có bình thường theo yêu cầu dưới tải mạng mong muốn hay không.
 • Kiểm thử khôi phục – Kiểm thử khôi phục là một phương pháp để xác minh xem hệ thống có thể khôi phục như thế nào sau sự cố và lỗi phần cứng.
 • Kiểm thử tính tương thích – Kiểm thử tính tương thích được thực hiện để xác minh cách hệ thống hoạt động trên các môi trường khác nhau.
 • Kiểm thử bảo mật – Kiểm thử bảo mật được thực hiện để xác minh tính mạnh mẽ của ứng dụng, tức là để đảm bảo rằng chỉ những người dùng / vai trò được ủy quyền mới truy cập vào hệ thống
 • Kiểm thử khả năng sử dụng – Kiểm thử khả năng sử dụng là một phương pháp để xác minh khả năng sử dụng của hệ thống bởi người dùng cuối để xác minh mức độ thoải mái của người dùng với hệ thống.

Các kỹ thuật kiểm thử động

Các kỹ thuật kiểm thử động trong STLC bao gồm các tác vụ khác nhau như phân tích yêu cầu cho các bài kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế trường hợp kiểm thử và triển khai, thiết lập môi trường kiểm thử, thực hiện trường hợp kiểm thử, báo cáo lỗi và cuối cùng là đóng kiểm thử. Tất cả các nhiệm vụ trong các kỹ thuật kiểm thử động phụ thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ trước đó trong quy trình kiểm thử.

Trong STLC, chúng ta có thể nói rằng quy trình kiểm thử động thực tế bắt đầu từ thiết kế trường hợp kiểm thử, hãy thảo luận về từng hoạt động chi tiết.

kiem thu phan mem1

Trước khi tham gia vào quy trình, chúng ta hãy thảo luận về chiến lược cần phải tuân theo cho kiểm thử động

Chiến lược kiểm thử chủ yếu nên tập trung vào các nguồn lực có sẵn và khung thời gian. Dựa trên các yếu tố này, mục tiêu của kiểm thử, phạm vi kiểm thử, các giai đoạn hoặc chu kỳ kiểm thử, loại môi trường, các giả định hoặc thách thức có thể phải đối mặt, rủi ro, v.v. phải được lập thành văn bản.

Khi chiến lược được xác định và được ban quản lý chấp nhận thì quá trình thiết kế trường hợp kiểm thử thực tế sẽ bắt đầu

Thiết kế và triển khai kiểm thử là gì?

Trong giai đoạn này, chúng ta phải xác định,

 • Các tính năng được kiểm thử
 • Xuất phát các điều kiện kiểm thử
 • Xuất phát các hạng mục bảo hiểm
 • Truy xuất các trường hợp kiểm thử

Thiết lập môi trường kiểm thử

Chúng ta phải đảm bảo rằng môi trường kiểm thử phải luôn giống với môi trường sản xuất, trong giai đoạn này, chúng ta phải cài đặt bản dựng và quản lý các máy kiểm thử.

Thực hiện kiểm thử

Trong giai đoạn này, các trường hợp kiểm thử thực sự được thực hiện.

Ghi lại báo cáo lỗi

Dựa trên việc thực hiện nếu kết quả mong đợi và thực tế không giống nhau thì trường hợp kiểm thử phải được đánh dấu là thất bại và phải ghi lại một lỗi.

Ưu điểm của kiểm thử động

 • Kiểm thử động có thể phát hiện ra các khuyết tật chưa được phát hiện được coi là quá khó hoặc phức tạp và không thể được che phủ thông qua Phân tích tĩnh
 • Trong kiểm thử động, chúng ta thực thi phần mềm từ đầu đến cuối, đảm bảo phần mềm không có lỗi, do đó làm tăng chất lượng của sản phẩm và dự án.
 • Kiểm thử động trở thành một công cụ cần thiết để phát hiện bất kỳ mối đe dọa bảo mật nào

Nhược điểm của kiểm thử động

 • Kiểm thử động tốn thời gian vì nó thực thi ứng dụng / phần mềm hoặc mã đòi hỏi lượng lớn tài nguyên
 • Kiểm thử động làm tăng chi phí của dự án/sản phẩm vì nó không bắt đầu sớm trong vòng đời phần mềm và do đó bất kỳ vấn đề nào được khắc phục trong các giai đoạn sau đều có thể dẫn đến tăng chi phí.

Kết luận

Trong kỹ thuật phần mềm, Verification và Validation là hai biện pháp được sử dụng để kiểm tra xem sản phẩm phần mềm có đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu hay không. Kiểm thử tĩnh liên quan đến xác minh trong khi kiểm thử động liên quan đến xác nhận. Chúng cùng nhau giúp cung cấp phần mềm chất lượng hiệu quả về chi phí.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/PHP/.NET TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận