post image

Các đối tượng thông dụng trong JavaScript

Đối tượng Date Đối tượng Date được sử dụng trong những tình huống chúng ta muốn làm việc với ngày tháng hoặc giờ. Để tạo một đối tượng, chúng ta sử dụng một trong 4 cú pháp sau: Cú pháp 1: Câu lệnh trên sẽ tạo một đối tượng Date() với thời gian hiện tại.

post image

Thiết kế hướng đối tượng trong JavaScript

Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết này sẽ trình bày căn bản về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách JavaScript mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor),

post image

3 cách định nghĩa lớp trong JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ hướng đối tượng rất linh hoạt khi nói đến cú pháp. Trong bài này sẽ trình bày 3 cách để định nghĩa và khởi tạo một lớp trong JavaScript. Ngay cả khi bạn đã chọn cho mình một cách sử dụng yêu thích nhất, bài viết này vẫn sẽ hữu

post image

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Một đối tượng là một tập hợp có liên quan với nhau giữa dữ liệu hoặc các chức năng (việc này thường được thể hiện với các biến và hàm – chúng được gọi là các thuộc tính và phương thức khi được đưa vào các đối tượng trong JavaScript) Hãy làm việc với một