post image

Truyền tham chiếu và tham trị trong JavaScript

Trong JavaScript, tất cả các tham số của hàm mặc định được truyền như là giá trị. Điều này có nghĩa là JavaScript sao chép giá trị của các biến mà bạn truyền tới hàm vào biến cục bộ. Bất cứ sự thay đổi nào mà bạn thực hiện trên biến cục bộ trong hàm

post image

Giá trị trả về và gọi hàm trong JavaScript

Giá trị trả về Khi hàm kết thúc quá trình thực thi, nó có thể trả về giá trị cho nơi gọi hàm bằng cách sử dụng từ khóa return. Ví dụ về giá trị trả về đơn giản: Ví dụ này tạo hàm tên là multiplyNums với giá trị đầu vào được gán cho

post image

Đối số của hàm trong JavaScript

Trong bài viết này, các bạn cũng mình sẽ tìm hiểu về Đối số của hàm trong JavaScript. Đối số truyền vào hàm được đặt trong cặp ngoặc đơn của định nghĩa hàm. Dưới đây là ví dụ về cách dùng đối số: Ví dụ tiếp theo có hai đối số: Thao tác gọi hàm

post image

Hàm trong JavaScript

Hàm là một khối lệnh (bao gồm nhiều câu lệnh) được sử dụng để thực hiện một công việc nhất định. Chẳng hạn, chúng ta có thể tạo một hàm để tính lương của nhân viên, một hàm để tính tổng số tiền của hoá đơn, một hàm để tính chặng đường đi của một