post image

Vòng lặp While và Do – While trong JavaScript

Vòng lặp while sẽ thực thi đoạn mã bên trong nó nếu điều kiện đưa ra là đúng. Cú pháp của vòng lặp while: Trong đó: Điều kiện tiếp diễn là điều kiện của vòng lặp. Nếu điều kiện đúng thì đoạn mã bên trong thân vòng lặp sẽ được thực thi. Nếu điều kiện sai

post image

Vòng lặp For trong JavaScript

Thỉnh thoảng, ta cần phải lặp lại một khối các câu lệnh nào đó nhiều lần. Để làm được điều này, JavaScript đã cung cấp cho chúng ta vòng lặp. Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về vòng lặp, cụ thể là vòng lặp for trong JavaScript nhé. Vòng