Phân trang trong Bootstrap 4

Phân trang trong Bootstrap 4

Phân trang đơn giản

Nếu bạn muốn có một trang web với nhiều trang, bạn có thể thêm bằng cách sử dụng phân trang trong Bootstrap 4 vào trang web đó.

Phân trang trong Bootstrap 4
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination</h2>
 <p>To create a basic pagination, add the .pagination class to an ul element. Then add the .page-item to each li element and a .page-link class to each link inside li:</p>         
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Để tạo giao diện phân trang cơ bản, bạn cần thêm lớp .pagination vào phần tử ul. Sau đó, cứ mỗi phần tử li nằm trong ul thì bạn thêm lớp .page-item, đối với liên kết bên trong li thì bạn dùng lớp .page-link. Hãy xem ví dụ đơn giản sau.

Hiển thị trang cần kích hoạt

Nếu bạn muốn trang nào đó được kích hoạt, có màu sáng hơn so với các trang khác, bạn chỉ cần thêm lớp .active là được. Mặc định trang được kích hoạt có màu xanh dương (blue) và chữ màu trắng.

Phân trang trong Bootstrap 4
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination - Active State</h2>
 <p>Add class .active to let the user know which page he/she is on:</p>
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Hủy kích hoạt trang

Tương tự như kích hoạt trang, để hủy kích hoạt trang nào đó, bạn cần thêm lớp .disabled như sau. Khi đó trang bị hủy kích hoạt để có màu nhạt.

Phân trang trong Bootstrap 4
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination - Disabled State</h2>
 <p>Add class .disabled if a page for some reason is disabled:</p>
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kích thước phân trang

Để tăng, giảm kích thước phân trang, bạn có thể dùng 2 lớp: .pagination-lg cho kích thước lớn và .pagination-sm cho kích thước nhỏ hơn. Ngoài ra, bạn phải tự định nghĩa các lớp CSS riêng để có kích thước như ý nếu muốn.

Phân trang trong Bootstrap 4
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination - Sizing</h2>
 <p>Add class .pagination-lg for larger blocks or .pagination-sm for smaller blocks.</p>

 <p>Large:</p>
 <ul class="pagination pagination-lg">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>

 <p>Default:</p>
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>

 <p>Small:</p>
 <ul class="pagination pagination-sm">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Căn chỉnh phân trang

Tương tự các bố cục HTML khác, bạn có thể canh chỉnh dòng phân trang ở bên trái, giữa và bên phải. Mặc định giao diện hiển thị phân trang là nằm bên trái, để hiển thị ở giữa dùng lớp .justify-content-center, ở bên phải thì dùng lớp .justify-content-end như ví dụ sau

Phân trang trong Bootstrap 4
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Pagination</h2>
 <p>Use utilitiy classes to change the alignment of the pagination:</p>         
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
 <ul class="pagination justify-content-center">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
 <ul class="pagination justify-content-end">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="javascript:void(0);">Next</a></li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Breadcrumb

Breadcrumb trong tiếng Anh có nghĩa là bánh mì, hoặc cắt lát như bánh mì. Thật ra, trong giao diện Web Breadcrumb là một dạng điều hướng (navigation) chứa các mục liên kết phân cấp từ lớn đến nhỏ, ví dụ Photos –> Summer 2017 –> Italy –> Rome. Để dùng breadcrumb trong Bootstrap 4, bạn chỉ cần sử dụng lớp .breadcrumb và .breadcrumb-item cho mỗi phần tử con trong mô hình phân cấp.

Phân trang trong Bootstrap 4
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Breadcrumbs</h2>
 <p>The .breadcrumb class indicates the current page's location within a navigational hierarchy:</p>         
 <ul class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Photos</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Summer 2017</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Italy</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active">Rome</li>
 </ul>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kết luận

Bài viết đã chỉ ra cho bạn cách thiết kế giao diện phân trang trong Bootstrap 4 thông qua các ví dụ. Mời bạn tiếp tục theo dõi bài tiếp theo.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Bootstrap tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận