Nút nhấn trong Bootstrap 4

Nút nhấn trong Bootstrap 4

Nút nhấn trong Bootstrap 4 đa dạng hơn rất nhiều so với nút nhấn trong Bootstrap 3.

Phong cách nút nhấn

Để tạo nút nhấn, ta sử dụng phần tử button, kèm theo là lớp .btn và các lớp bối cảnh (màu sắc) như .btn-primary, .btn-secondary, .btn-success, .btn-info, .btn-warning, .btn-danger, .btn-dark, .btn-light và .btn-link.

Bootstrap Example

Button Styles

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Styles</h2>
 <button type="button" class="btn">Basic</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
 <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
 <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
 <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
 <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
 <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
 <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
 <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
 <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>   
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Bạn có thể kết hợp thêm phần tử a, button và input để tạo nút nhấn trong Bootstrap 4 như ví dụ sau.

Bootstrap Example

Button Elements

Link Button
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Elements</h2>
 <a href="#" class="btn btn-info" role="button">Link Button</a>
 <button type="button" class="btn btn-info">Button</button>
 <input type="button" class="btn btn-info" value="Input Button">
 <input type="submit" class="btn btn-info" value="Submit Button">
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Nút chỉ có viền

Nếu bạn không thích phong cách nút có nền màu sắc, bạn có thể tạo nút chỉ có viền màu bao bên bên ngoài. Bạn có thể dùng các lớp btn-outline-xxx với xxx là tên các nút theo màu sắc ở trên.

Bootstrap Example

Button Outline

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Outline</h2>
 <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
 <button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kích thước nút nhấn trong Bootstrap

Tương tự như Bootstrap 4, nút nhấn cũng có nhiều kích thước khác nhau, bạn chỉ cần thêm một số lớp .btn-lg và .btn-sm để mô tả kích thước lần lượt nút nhấn là lớn và nhỏ.

Bootstrap Example

Button Sizes

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button Sizes</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-md">Default</button>  
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Các nút theo khối

Nếu bạn muốn tạo nút có chiều rộng trải dài theo kích thước của phần tử cha, bạn chỉ cần thêm lớp .btn-block.

Bootstrap Example

Block Level Buttons


Large Block Level Buttons


Small Block Level Buttons

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Block Level Buttons</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Button 1</button>
 <button type="button" class="btn btn-success btn-block">Button 2</button>
 <br>
 
 <h2>Large Block Level Buttons</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Button 1</button>
 <button type="button" class="btn btn-success btn-lg btn-block">Button 2</button>
 <br>
 
 <h2>Small Block Level Buttons</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn-block">Button 1</button>
 <button type="button" class="btn btn-success btn-sm btn-block">Button 2</button>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kích hoạt/Vô hiệu hóa nút

Bạn có thể vô hiệu hóa nút nhấn hoặc kích hoạt nút nhấn bằng cách dùng lớp .active hay .disabled.

Bootstrap Example

Button States

Disabled Link
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Bootstrap Example</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Button States</h2>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Primary Button</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>
 <button type="button" class="btn btn-primary" disabled>Disabled Primary</button>
 <a href="#" class="btn btn-primary disabled">Disabled Link</a>
</div>

</body>
</html>
Code language: HTML, XML (xml)

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về Bootstrap, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về Bootstrap.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Bootstrap tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận